fbpx

ביטול הגבלת חשבון

בתיק שהתנהל בפני השופטת אריאלי, נדון מקרה שבו טענו בני זוג (להלן: "המערערים") כי הבנק "החזיר" שיקים בחשבונם שחרגו ממסגרת האשראי, למרות הנוהג שהיה בין המערערים לבנק כי הינם יכולים לחרוג ממסגרת האשראי.
המערערים הגישו ערעור על פי סעיף 10(א)(3) לחוק שיקים ללא כיסוי.
לטענת המערערים, הבנק פעל שלא כדין עת סירב לפרוע את השיקים, היות ונהג לאפשר למערער לחרוג ממסגרת האשראי ובכלל זה, כיבד הבנק שיקים חרף החריגה ממסגרת האשראי והעמיד למבקש, מעת לעת, מסגרות אשראי נוספות למס' ימים (עו"ד פשיטת רגל). 

ביטול הגבלת חשבון בנק

ביטול הגבלת חשבון אשר באותה תקופה סורבו שיקים

באותה תקופה ממש בה סורבו השיקים נשוא הערעור.
ז"א הבנק נהג באופן שרירותי כאשר החליט שלא לכבד את השיקים נשוא הערעור, בה בעת שנהג לכבד שיקים אחרים שחרגו ממסגרת האשראי (תביעות בנקים).
אין מדובר על הסכמה של הבנק בעבר לכבד שיקים חרף החריגה ממסגרת האשראי, אלא בהסכמה אשר חוזרת על עצמה, בבחינת נוהג בחשבון,
בתוך אותה תקופה ממש שבה סורבו השיקים נשוא ענייננו (חדלות פרעון). 
בית המשפט קיבל את הערעור ופסק, כי המסקנה העולה מניתוח הראיות , היא שהבנק נהג לאפשר למערערים לחרוג ממסגרת האשראי ובכלל זה, כיבד הבנק שיקים חרף החריגה ממסגרת האשראי והעמיד למערערים, מעת לעת, מסגרות אשראי נוספות למס' ימים. נוהג זה, אף אם היה בו כדי לשנות מתנאי הסכם פתיחת החשבון, היה בו כדי להביא לכך שלמערערים היה יסוד סביר להניח שהבנק יפרע גם את השיקים נשוא כתב הערעור ויטיל ביטול הגבלת חשבון הבנק (הסדר חובות). 

ביטול הגבלת חשבון בנק

חרף זאת, ובתוך אותה תקופה בה נהג הבנק לכבד שיקים בחריגה ממסגרת האשראי, לא כיבד הבנק את השיקים נשוא הערעור (חשבון מוגבל).
זאת, בלא שהודיע למערערים קודם לכן כי הוא עומד לשנות ממנהגו ולחדול מכיבוד שיקים בחריגה ממסגרת האשראי.
אף אם לא היה בכוחה של התנהלות הבנק בחשבון כדי ליצור חוזה חדש בין הצדדים, בהחלט היה בכך כדי ליצור בעיני המערערים ציפייה מסחרית לגיטימית כי הבנק ימשיך וינהג באותה דרך, ציפיה שאף היא מוגנת בחוק. 

לסיכום, בית המשפט קיבל את הערעור וביטל את הבאת כל השיקים נשוא הערעור במניין השיקים שסורבו בחשבון. בהתאם לכך, הגבלת חשבון בנק בוטלה.

גם לכם הבנק עשה עוול? לקביעת פגישת ייעוץ משפטי – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם