fbpx

תביעת בנק כנגד ערבים

נושא תביעות בנקים כנגד ערבים הינו נושא כאוב.  הבנקים נוהגים "לפתות" ערבים לחתום ערבויות לבעלי חשבון או לנוטלי הלוואות תוך יצירת מצג ש"אין ללקוח שלווה כסף כל בעיה", "ואין לכם מה לדאוג".
בפועל נציגי הבנק דואגים לבנק כדי שתהיה להם בטוחה באם ההלוואה לא תוחזר.
בלהיטות נציגי הבנק להחתים ערבים, הם "שוכחים" להסביר לערבים את מהות ההלוואה והסיכונים הכרוכים בכך (קראו מאמר בנושא – תביעה כנגד ערבים נחמקה בטענת התיישנות).

תביעת בנק כנד ערבים

הבנק תבעה את הערבים - המקרה עצמו

תקציר מקרה:
בית המשפט דחה תביעת בנק כנגד ערבים אשר חתמו על ערבות לזוג שרכש דירה ונקלע לקשיים כלכליים (שיקום כלכלי).
הערבים לא ישלמו אפילו שקל, לאחר שהשופטת קבעה כי "אין לפני כל נתון המעיד כי הבנק הסביר לערבים את מהות ההלוואה והסיכונים הכרוכים בכך".

פירוט המקרה:
לאחרונה בימה"ש דחה תביעה של בנק מזרחי טפחות נגד שני ערבים להלוואה שלא שולמה.
הערבים אינם צריכים לשלם למרות שחתמו על ערבות להלוואה של מאות אלפי שקלים.
ההלוואה בתחילתה עמדה על סך של 343,000 ש"ח לצורך רכישת דירה, ששועבדה לבנק לצורך הבטחת ההלוואה (מומלץ לקרוא גם על – חשבון בנק מוגבל).
הבנק פעל בהליכי הוצאה לפועל לאחר שבני הזוג אינם עמדו בהחזר ההלוואה, הדירה נמכרה בסך של 210,000 ₪.
ניתן פסק דין נגד בני הזוג, בו חויבו לשלם לבנק סך של 196,660 ₪ , בצירוף ריביות ושכר טרחה.
בנוסף לכך הבנק הגיש תביעה נגד שני הערבים ודרש מהחייבים סך של 224,000 ₪.   
הערבים טענו כי החתימה בוצעה במהירות, מבלי שניתן להם זמן לקרוא את כל המסמכים, ללא תרגום לשפתם (רוסית) וללא כל הסבר.
בנוסף לכך, מסמכי הגילוי לוקים בחסר שיש בו כדי לפטור אותם מערבותם, כלומר לא הוסבר להם האם הערבות היא לחוב חדש או לחוב קיים, לא ניתן מידע ביחס לעמידת הלווה בתשלומים, פיגורים וכיוצא באלה, לא נרשם במפורש שהם ערבים מוגנים (עורך דין חדלות פירעון).

בית המשפט דחה תביעת בנק כנגד ערבים - פסק הדין

בפסק הדין ביהמ"ש מבהיר כי לבנקים קיימת "חובת גילוי רחבה" כלפי הרבים, כלומר על הבנק לפרט את כל התנאים והסיכונים האפשריים שבכתב הערבות (ביטול ערבות).
בהמשך הבהירה השופטת כי "הפרה של חובות תום הלב, הזהירות, והנאמנות, עשויה לגרום, בנסיבות ממסוימות, ובשים לב לטיב פרט המידע שלא נמסר לערב,  לפטור מלא או חלקי של הערב מערבותו".
ביהמ"ש קבע כי הבנק כשל במילוי חובתו ולא פעל בגילוי מלא מול הנתבעים.
(עורך דין פשיטת רגל)
בנוסף לכך ציין ביהמ"ש כי הבנק אינו הקפיד על מילוי הפרטים המהותיים הנדרשים וכי מרבית הפרטים בטופס שערכו בבנק לא מולאו כמבוקש. 
ביהמ"ש הוסיף כי הבנק לא הסביר את מהות העסקה ולא יידע את הנתבעים בשווי הדירה לפני נטילת ההלוואות ואת הסיכונים הכרוכים בכך.
ביהמ"ש קבע כי הבנק הפר את חובת הגילוי עפ"י דיני החוזים בנוסף הפר את חוק הערבות, לכן הערבים הנתבעים פטורים מערבותם, ולא ישלמו מאומה לבנק.

מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי בנושא טביעות בנקים, ביטול ערבות או הסרת חשבונות מוגבלים בבנק? ליצירת קשר – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם