fbpx

בקשה להקפאת הליכים

חברה המגיעה למצב של חדלות פירעון ועומדת לקרוס ולהתפרק, יכולה לעבור הליך שיקום כלכלי והבראה באמצעות הקפאת הליכים.
במרבית המקרים שבהם חברה אינה מצליחה לעמוד בהתחייבויותיה והופכת לחדלת פירעון, לא נותר ברירה אלא להתחיל בהליך פירוק, אם בפירוק מרצון ביוזמת בעלי השליטה בחברה, או בפירוק שנעשה על ידי בית המשפט בעקבות תביעה שהוגשה על ידי הנושים או עובדי החברה.
ואולם, ישנם מקרים שבהם אפשר לבחור בהליך שיקומה של החברה והבראתה, כהליך חלופי להליך חיסול החברה על ידי כונס נכסים ופירוקה, ובלבד שנושי החברה ובית המשפט מאשרים את ניסיון השיקום וההבראה.
למעשה, הליך שיקום החברה יכול להיות האפשרות המועדפת על הנושים, מכיוון שהמשך פעילותה העסקית של החברה יכול לשרת את האינטרסים הכלכליים שלהם. בהליך זה גם חובותיה של החברה ישולמו, כולם או חלקם, וגם פעילותה תשוב להיות יעילה ורווחית, כך שקבלני המשנה יוכלו להמשיך לספק לה שירותים, והחברה תוכל להמשיך לספק מקום עבודה לעובדיה.

הדרך הטובה ביותר לחלץ חברה שנמצאת בסכנת קריסה מפני הליך פירוק היא באמצעות הקפאת הליכים, כך שהחברה תוכל להתמקד בהליך השיקום וליהנות לתקופה זמנית מהגנה מפני תביעות נושים. כך יכולה החברה להימנע משעבוד נכסיה לצורך תשלום החובות ולנסות במקום זאת להשיב את פעילותה לרווחיות.

בקשה להקפאת הליכים

השלבים הנעשים בעת בקשה להקפאת הליכים

השלב הראשון:
הגשת בקשה לבית המשפט לצו להקפאת הליכים
הצעד הראשון בהליך ההבראה קבוע בסעיף 350 לחוק החברות, ולפיו ניתן להגיש בקשה להסדר שיקום מבית המשפט. את הבקשה יכולה להגיש החברה עצמה, אך גם הנושים, בעלי המניות או האדם שמונה כמפרק.
בשלב זה יש להציג בפני בית המשפט תוכנית ראשונית להבראת החברה, שתופעל במקרה שיאושר הצו להקפאת הליכים.
בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו בהתאם לתוכנית שהוצגה בפניו ופרמטרים נוספים כגון גודל החברה, אופי פעילותה, שיעור חובותיה ועוד.
אם ישתכנע כי קיימים סיכויים סבירים להבראת החברה, הוא יוציא צו להקפאת הליכים לפרק זמן של מספר חודשים ועד תשעה חודשים. במהלך תקופה זו יוקפאו ההליכים שנפתחו כנגד החברה ולא ייפתחו הליכים חדשים.
בית המשפט מוסמך למנות נאמן שיפקח על הליך השיקום וההבראה.
סמכויותיו של הנאמן דומות לסמכויות הניתנות למפרק חברה.
חשוב לדעת כי תהליך הקפאת ההליכים מתאפשר רק אם הנושים המובטחים, כגון עובדי החברה, יקבלו הגנה מספקת.

השלב השני:
הצגת תוכנית שיקום לחברה
לאחר שבית המשפט מוציא צו הקפאת הליכים, הנאמן יפתח באופן מיידי בפעולות לאיתור מקורות מימון לצורך עצירת ההתדרדרות הכלכלית של החברה, ובהמשך תציג החברה תוכנית עסקית להמשך פעילותה (חדלות פירעון).
במסגרת תוכנית ההבראה יפוטרו עובדים ויקוצצו הוצאות מיותרות, ובמקביל יפעל הנאמן לאיתור משקיעים או רוכשים עד שיצליח להגיע להסדר קבוע עם הנושים.

השלב השלישי:
אישור הסדר נושים
השלב האחרון הוא כינוס אסיפות נושים בהתאם לסוג הנושים, לצורך אישור הסדר עם החברה. כדי שההסדר יאושר, יש להגיע לרוב בשיעור של 75% בכל אחת מאסיפות הנושים.
לאחר אישור ההסדר על ידי הנושים, הוא יובא לאישור בבית המשפט.

בואו נסכם את הבקשה להקפאת הליכים משפטיים

ניתן לסכם ולומר כי קיימת אפשרות לקבל הגנה לתקופה זמנית מפני הנושים, ובחסות אישורו של בית המשפט לפעול להבראת החברה.
כדאי להתחיל את הליך הבראת החברה במועד מוקדם ככל שאפשר, כדי להימנע ממצב של פירוק חברה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם