fbpx

האם ניתן למכור דירה שבבעלות פושט רגל?

פשוט רגל, הגיש בחודש ינואר 2015 בקשה עבור צו כינוס נכסים ופשיטת רגל ולהכרזת התחלת תהליכי פשיטת רגל, כאשר הצהיר על 26 נושים בסכום חובות כולל העולה על 5,230,000 ₪.
החייב הצהיר אז, שאינו עובד (ומתברר שכך היא עד היום), והתא המשפחתי מתקיים מהכנסותיה של אשת החייב, העומדות על סכום חודשי של  15,000 ₪ נטו, לחייב ישנם 3 ילדים.
הנכס שהינו העיקרי הוא דירת מגורים שנמצאת בבעלות משותפת של פשוט הרגל ושל אשתו, אשר רובצת עליה משכנתא, ועל פי המוצהר על ידי החייב, התא המשפחתי משלם בגין החזר המשכנתא סכום חודשי העומד על 7,300 ₪.

האם ניתן למכור דירה שבבעלות פושט רגל

הקפאת הליכים משפטיים

האם ניתן למכור דירה שבבעלות פושט רגל ותימכר על ידי הנאמן, או שמא יהיה עליו להסדיר את הדיור החלוף (עורך דין שיקום כלכלי).
במסגרת הליך פשיטת רגל, ולאור העובדה שהנכס המרכזי של החייב הינו דירת המגורים, התבקש המנהל המיוחד לפעול למימוש הדירה – דבר שיהיה בו גם כדי לשפוך אור על יכולת החייב להגיע להסדר עם נושיו.
על פי הוראות ס ף 42 לפקודת פשיטת רגל, עם הכרזתו של החייב כפניתנים לחלוקה ויוקנו לנאמן, כאשר שעד למינוי הנאמן מוקנים נכסי החייב לכונס הנכסים הרשמי הפועל כנאמן (סעיפים 44 ו- 113 לפקודת פשיטת הרגל).

נקיטת הליך פירוק השיתוף על ידי הנאמן בפשיטת רגל, כמוהו בפועל כנקיטת ההליך על ידי החייב גופו, תוך שמירה והגנה על מקום המגורים, כאמור בסעיף 40א לחוק המקרקעין.
חרף העובדה שבת זוגתו של החייב או ילדיו אינם חייבים כל תשלום לנושים, אורח חייהם ורמת החיים המושפעים מהליך חדלות פירעון של אחד מבני המשפחה, ולא ראוי להפריד בין הכנסותיו והוצאותיו של החייב לבין אלו של בני ביתו.
"בהלכת כובשי" נפסק כי בפירוק שיתוף בין בני הזוג שנעשה על ידי כונס נכסים למימוש חובו של אחד משני השותפים, הנכס יימכר כנכס "תפוס" והמחזיקים יהפכו לדיירים מוגנים.
ואולם, הלכת כובשי חלה אך במכירה מאולצת בהליכי הוצאה לפועל ואינה חלה בענייננו, בו החייב פנו מיוזמתו ורצונו להליך פשיטת רגל. 

הקפאת הליכים משפטיים

בנסיבות דנן, בית המשפט החליט כי יש לאפשר לאשת החייב לפדות את זכויות החייב בדירת המגורים בסכום של 800,000 ₪, תוך 4 חודשים מיום אישור ביהמ"ש.
בית המשפט סבר כי סכום הפדיון ראוי, ונותן ביטוי לממד הזמן שעשוי להיחסך עם אישורה המידי של ההצעה.
במקרה של זה האם ניתן למכור דירה שבבעלות פושט רגל הבהיר בית המשפט כי כאשר מדובר בדירת יוקרה בשווי רב, שיש בה כדי להותיר בידי החייב ובני המשפחה סכום כסף גם לרכוש דירה אחרת וגם לשלם עבור החובות, הרי שאין כל מניעה לבצע את המכירה במסגרת הליך פשיטת רגל.