fbpx

הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון

בית המשפט השלום בתל אביב קבע כי עצם העבודה שהבנק נתן הלוואות ללקוח וכנגד כך אילץ אותו לפתוח תכנית חיסכון, הרי הבנק התנה שירות בשירות בניגוד לחוק הבנקאות ולפיכך, החובות בגין ההלוואות ימחקו והבנק ישלם פיצוי של יותר ממיליון ש"ח. 
בפס"ד אברהם סיני נ' בנק הפועלים בע"מ בפני כבוד השופטת ד"ר דרורה פלפל, ידון עניינו של  התובע , חקלאי בעיסוקו, שניהל חשבון בסניף בעניינו של הבנק, על-פי הנטען בכתב התביעה,  פעילותו העסקית  של התובע גדלה והוא ביקש להגדיל את מסגרת האשראי שלו אצל הבנק. לטענתו, התנה הבנק את הגדלת האשראי ומתן הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון בחשבונו, כך שהתובע אולץ על ידי הבנק לפתוח 44 תכניות חיסכון כנגד קבלת אשראי והלוואות, כאשר, לגרסתו, כל בקשה שלו לקבל הלוואה כספית לוותה בחיוב מצד הבנק לפתוח תכנית חסכון או להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון הקיימות. בכל פעם שביקש לקנות ציוד לחברה, הוא נדרש לא רק לשעבד את הציוד לטובת הנתבע, אלא גם להגדיל את ההפקדות בתוכניות החיסכון (תביעות בנקים). 

הלוואות בפתיחת תכניות חיסכון

הלוואות הניתנו בפתיחת תכניות חיסכון ימחקו והבנק ישלם פיצוי של יותר ממיליון ש"ח

לטענתו, עובדי הבנק לחצו עליו לסגור את יתרות החובה בחשבונו האישי, מבלי לפגוע בתוכניות החיסכון, אשר שועבדו לטובת האובליגו של החברה (חשבון מוגבל השלכות). 
עקב החובות נאלץ התובע למכור את ביתו על מנת לכסות את יתרת החובה בחשבונו; ובאותה שנה נכנס חשבון החברה להגבלה, ואז פדה הנתבע את תכניות החיסכון של התובע.
לעמדת התובע, קיימת התאמה ברורה בין מועד מתן הלוואות למועד בפתיחת תכניות חיסכון, ובכך הפר הבנק את הוראת (סעיף 7א) לחוק הבנקאות שירות ללקוח האוסרת התניית שירות בשירות (עורך דין חדלות פירעון).

בנסיבות המתוארות לעיל, קמה חזקה עובדתית, שלא נסתרה, כי הופעל לחץ כלכלי כלפי התובע, במסגרתו התנה הבנק את מתן שירותי האשראי, בפתיחת תכניות חיסכון.
לאור עדותו של התובע כי: " תכניות החיסכון היו מתחדשות אוטומטית אם לא הייתי נותן הוראה לפרוע אותן. לא הייתה לי אפשרות לתת הוראה לפרוע אותן, כי אם הייתי עושה זאת היו מקצצים לי באשראי."מכאן, שאווירת הכפייה שרתה ביחסים שבין התובע לבין הבנק. המסקנה המתבקשת העולה מהאמור לעיל היא שהתובע הרים את נטל השכנוע בדבר קיומה של התניית שירות בשירות.

קיימת התאמה ברורה בין מועד הלוואות לבין בפתיחת תכניות חיסכון

נפסק: התביעה מתקבלת חלקית, במובן זה שהבנק ישלם לתובע פיצוי בסכום של 966,536 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד מתן פסק דין זה. 
בנוסף ישלם הנתבע לתובע 1 פיצוי בסך של 25,000 ₪ בגין עוגמת נפש (חשבונות מוגבלים).כמו כן, הנתבע יישא בשכ"ט עו"ד התובעים בסך של 100,000 ₪ + מע"מ (איתור חשבון מוגבל).

לפגישת ייעוץ משפטי בנושאי תביעות בנקים  – לחצו פה.