fbpx

האם ניתן לשקם חברה שלא יכולה לפרוע את חובותיה?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו החל משנת 2019, הסדר נושים הוא הסכמה בין חייבים יחידים או חברות ובין נושיהם, שבא להסדיר את שינוי תנאי תשלום החוב. 
הסדר נושים מסייע לחייבים למחוק את חובותיהם או לחילופין לקבל הפטר. בכל אחד משלביו של הליך חדלות הפירעון והגביה מול החייב, ניתן להגיע להסדר נושים, ואף טרם פתיחת ההליכים.

מסלול הסדר נושים מקנה יתרונות רבים לחייב שאין באפשרותו ו/או ברצונו להיות מוכרז כפושט רגל. באפשרותו של החייב להימנע מהכרזתו כפושט רגל ולבחור במסלול חלופי זה, מסלול הסדר נושים, הבחירה במסלול היא ביוזמת החייב אך גם כאשר נושה נוקט בהליך פשיטת רגל כנגד חייב וטרם ניתן צו לכינוס נכסיו.

הסדר נושים קל יותר ממה שחשבתם

מהו הסדר נושים?

מסלול ההסדר כולל הגשת בקשה לממונה על הליכי  חדלות פירעון ולבית המשפט השלום בהתאם למקום מגוריו של החייב. בית המשפט ממנה עו"ד שיהיה נאמן בתיק וינהל את המו"מ בין החייב לבין הנושים . בשלב זה, פונה הנאמן לנושים, מיידע אותם אודות הצעת החייב, מאפשר להם להגיש תביעת חוב כנגד החייב, עד למועד שנקבע על ידו ומיידע אותם גם אודות מועד אסיפת נושים.
מדובר בהליך שמונע מהכרזת החייב כפושט רגל והחייב זוכה בהליך קצר באופן משמעותי מהליך פשיטת רגל. במסגרת הליך ההסדר נהנה החייב מעיכוב כל ההליכים המתנהלים כנגדו בהוצל״פ ומהגנות המוקנות לו מפקודת פשיטת הרגל. חשוב מכל, לאחר ביצוע ההסדר מוחק החייב את חובותיו ובאפשרותו לפתוח דף חדש בחייו ולהתנהל כאחד האדם.
החייב מציע לנושים סכום כסף, בהתאם ליכולתו הכספית . ניתן להגיע להסכמים עם הנושים לתשלום 10% מהחובות, הכל בהתאם לתנאי התיק ורכוש החייב.

כיצד ניתן למחוק חובות בעזרת הסדר נושים?

אדם או חברה שנקלעו לחובות יכולים לנסות ולהידבר עם נושיהם על מנת להגיע להסכמה ללא הצורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בהידברות מול בעלי החוב, ניתנת לחייבים האפשרות להגיע להסדר תשלומים שיביא תועלת גם להם וגם לנושים, ואף לקבל הפטר ללא הכורח בהליך חדלות הפירעון, האורך זמן רב וגוזל משאבים רבים מכל הגורמים המעורבים בו, בנוסף למגבלות שהוא מעמיס על החייב והפגיעה במוניטין שלו כתוצאה מכך.

על היתרונות של הסדר נושים
התועלת המהותית ביותר בהקשר להסדר נושים או בשמו העדכני: הסדר חובות, הינו ביכולתו של החייב לקבל הפטר ולבצע מחיקת חובות גם ללא פתיחת הליכי חדלות פירעון כנגדו.
ככל הניתן, עדיף לו לחייב כי ימנע ככל יכולתו מהגדרתו בתור פושט רגל או ישות חדלת פירעון – הגדרה שלה משמעויות רבות וכבדות משקל בנוגע למוניטין של האדם או החברה, והחירויות הכלכליות, הפרטיות או העסקיות שלהם. 
העובדה שלהסדר חוב ניתן להגיע גם לפני הפניה להליכי חדלות פירעון (בשמם ההיסטורי: פשיטת רגל), מסייעת לחייבים באופנים הבאים:

א. הימנעות ממכירה וחלוקה של נכסים:
הסדר נושים המבוצע ישירות מול בעלי החוב, לא דורש מהחייב להיכנס להליכי כינוס נכסים או הקמה של קופת נשייה בה ירוכזו כל נכסיו.

ב. הימנעות מההגבלות הנגזרות מהליכי חדלות פירעון:
איסור יציאה מהארץ, הגבלה על פעילות בנקאית, מגבלות בהנפקת כרטיסי אשראי, ועוד הן רק חלק מההגבלות הכלכליות והאישיות שחייבים כפופים להן עם כניסתם להליכי חדלות פירעון. הסדר נושים מאפשר לחייבים לעקוף את ההליך המקובל ולהימנע מכל אלו. 

ג. הליך מקוצר:
הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הם תובעניים מאוד בזמן, אך בעזרת הסדר נושים ניתן לקצר תהליכים ולהגיע להפטר במועד מוקדם יותר.

ד. הליך זול יותר:
הסדר נושים שמטופל מחוץ למסגרת של צו פתיחת הליכים, הוא פתרון עם עלויות פחותות בהשוואה לאלטרנטיבה.

כאשר בית המשפט מאשר את ההסדר שנעשה בין החייב לנושים החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בהסדר נושים על מנת לא לעשות טעויות בהצעת סכום ההסדר לנושים וכן עו"ד ותיק ידע כיצד לתעל את הנושים למסלול המתאים לחייב.