fbpx

הסדר תשלומים הוצאה לפועל

אדם שחייב כספים וקיים לו תיק בהוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל לצו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב לפי גובה סכום חודשי למשך תקופה מוגדרת של חודשים (עורך דין הוצאה לפועל).
המטרה בצו הסדר תשלומים הוצאה לפועל זה היא להקל על החייב לשלם כנדרש את חובותיו ולאפשר לו לשוב למסלול חיים תקין באופן הדרגתי, מאשר להקשות עליו באמצעות פירעון בתשלום אחד מלא וכבד ביותר.

הסדר תשלומים הוצאה לפועל

תהליך הסדר תשלומים להוצאה לפועל

צו תשלומים –  מתקבל בדרך כלל לאחר שנשלחת לחייב אזהרה בדבר פתיחת תיק כנגדו בהוצאה לפועל וכאשר הוגשה בקשה לצו תשלומים.
למעשה, כל אדם, ארגון, חברה או בעל עסק שמתקשה לגבות את חובו, רשאים לגשת ולפתוח תיק הסדר תשלומים הוצאה לפועל כנגד אותו חייב בלשכת הוצאה לפועל, על מנת שזו תתריע באופן פורמלי בפני החייב ובמידה וחובו עדיין לא יסולק, תוכל הלשכה להעמיד כנגדו סנקציות חמורות (תקנות הוצאה לפועל).

במערכת ההוצאה לפועל, פועלים על פני תכתובת הדרגתית מול החייב, שנפתחת מיד עם פתיחת התיק נגדו.
המכתב הראשון יהיה במסגרת האזהרה שנמסרה לחייב, הפוקדת עליו לסלק את חובו או למלא את הוראות פסק הדין שניתן בעניינו תוך 20 ימים באמצעות שטר או תוך 30 ימים באמצעות תשלום בלשכת ההוצאה לפועל.
כעת יכול החייב לבחור האם לפרוע את כל התשלום שעומד לחובתו בפעימה אחת, או לשלם אותו בהתאם לצו התשלומים החודשי שנקבע לו, במסגרת מכתב האזהרה שקיבל.

לאחר הרפורמה בחוקי הוצאה לפועל שנכנסה לתוקף בספטמבר 2019 הנוסחה לחישוב גובה צו תשלומים : חוב עד 100 אלף ש"ח ניתן לפרוס ל-3 שנים (36 תשלומים), חוב מעל 100 אלף ש"ח ניתן לפרוס ל-4 שנים (48 תשלומים).
במידה ואדם אינו מסוגל לעמוד בתשלומים הנ"ל, עליו לפנות להליך חדלות פירעון

ביצוע התשלומים (פריסת חוב לתשלומים) – לא מונע מהזוכה לנקוט בהליכים הסדר תשלומים הוצאה לפועל לגביית חובו והוא עדיין יכול לבקש מרשם הוצאה לפועל להטיל סנקציות מסוימות עד שחובו יוחזר.
אך למרות זאת, ברוב המקרים הזוכה מסתפק בביצוע התשלומים על פי הצו ללא נקיטה בהליכי גבייה נוספים. כל עוד החייב עומד בתשלומים, דבר לא יקרה. אך כאשר החייב איננו מצליח לעמוד בתשלומים כפי שקבע הצו, הוא יוכל להגיש בקשה לצו תשלומים חדש, הלוקח בחשבון את נסיבותיו וידון בעניין פריסת התשלומים מחדש.

 הבקשה למתן צו תשלומים מול הוצאה לפועל (פריסת חוב לתשלומים), למעשה פונה עם הצעה "נגדית" לזו של החוב בתיק הוצאה לפועל הקיים ומציעה מתווה תשלומים על פי סכום ומועד בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. את בקשה זו יש להגיש על פי סעיף 7א' שבחוק ההוצאה לפועל ובתוך מסגרת הזמנים הקצובה שנמסרה באזהרה.

תנאי נוסף לקבלת הבקשה הוא להתחיל לבצע את התשלומים על פי ההצעה שהוגשה וזאת מבלי להמתין להחלטה הסופית של רשם ההוצאה לפועל בנושא. רק אם יוחלט אחרת לגבי צו התשלומים מטעם הרשם, יהיה צורך להפסיק את התשלומים עד להודעה חדשה מטעמו. זה אומר שיחד עם הגשת הבקשה לצו תשלומים צריך לצרף קבלה על תשלום ראשון לתיק (חוק שיקום כלכלי).

במקביל לקבלת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לזוכה הודעה המיידעת אותו לכך שהוגשה בקשה וכוללת את תמציתה. על הזוכה לאשר את הסכמתו לבקשה בפני הוצאה לפועל.

כדי להכין בקשה נאותה שיהיה לה סיכויים להתקבל, יש לפנות לעורך דין המנוסה בדיני הוצאה לפועל ותשלומי חובות.

בקשת החייב להסדר תשלומים

רשם הוצאה לפועל הוא הגורם שמחליט לכאן או לכאן בנוגע לבקשת החייב וזאת לאחר שבדק את יכולותיו הכלכליות לעמוד בתשלומים שהגדיר לעצמו והתחשב באופי הבקשה ומסמכים שצורפו לה.
אם הנתונים שבידי הרשם לא מספיקים כדי לקבל החלטה בנושא, הוא ידרוש מהחייב לספק מסמכים אחרים/ נוספים.

לאור הבקשה יחליט הרשם להיעתר או לדחות, אך הוא יוכל גם להזמין אליו את החייב לחקירה המכונה "חקירת יכולת" ובה תיבדק לעומק יכולתו לעמוד בתשלומים וזאת במעמד הזוכה (עורך דין מומלץ לפשיטת רגל).
לאחר שאושר צו התשלומים (פריסת חוב לתשלומים) יש לשלם בהתאם לאמור בצו. את התשלומים מבצעים לרוב על ידי שוברים שניתנים מטעם הוצאה לפועל ואותם יש לשלם בבנק הדואר. 

אם במהלך הזמן מתרחש שינוי כלשהו שמגביל את החייב מלעמוד בתשלומים שסוכמו, עליו להגיש בקשה לשינוי הצו בתשלומים והיא תיבחן כשם שנבחנה הבקשה המקורית. 

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם