fbpx

הפטר חובות

במאמר זה נקרא לאדם החייב כספים בשם – יחיד.

תכליתו העיקרית של הליך חדלות הפירעון מבחינת היחיד היא ההפטר מחובות. ההפטר פוטר את היחיד מחובותיו ומאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב מחדש בחיי הכלכלה.
חוק חדלות פירעון מבקש לחולל שינוי מהותי בנושא זה, ולקבוע בשלב מוקדם ככל האפשר תכנית ברורה ומוגדרת לפירעון חובותיו של היחיד וכן את מועד ההפטר. הצו לשיקום כלכלי, שבמסגרתו קובע ביהמ"ש כמה היחיד ישלם על כל חובותיו, לדוגמא- 20% מכל החובות (בפריסת תשלומים), נועד לתכלית זו (הרצאה בנושא פשיטת רגל והפטר חובות). הוא קובע תכנית לפירעון חובותיו של היחיד ושיקומו הכלכלי.
תכנית הפירעון קובעת מה יהיה גובה התשלום החודשי של היחיד לקופת הנשיה, וכמה זמן תימשך תקופת התשלומים. עם עמידתו של היחיד בחובות שהוטלו עליו לפי הצו, יהיה היחיד זכאי להפטר מחובותיו.

הפטר חובות – הדרך קלה מתמיד בחוק החדש

הפטר מחובות לאדם יחיד

כך, נקבע מועד ההפטר כבר בצו לשיקום כלכלי. בנוסף, מבקש חוק חדלות פירעון לקבוע קריטריונים אחידים וברורים שעל בסיסם יקבע בית-המשפט את תכנית השיקום שלפיה ייקבע מועד ההפטר של היחיד.
יש לציין כי קביעת הוראות בנוגע למבנה תכנית השיקום הכלכלי ותוכנה יכולה לסייע לצדדים להגיע להסדר חוב מוסכם (הסדר חובות).
זאת מאחר שהצדדים, היחיד והנושים, יוכלו לצפות את תוכנה של התכנית לשיקום הכלכלי וישתמשו במידע זה כדי לנהל על בסיסו את המשא-ומתן להסדר החוב. כך, חיזוק הוודאות בהליך תסייע לצדדים להגיע להסדרים מוסכמים.
הצו לשיקום כלכלי יקבע את התכנית לפירעון חובותיו של היחיד ולשיקומו הכלכלי. זו כוללת את חובות העבר של היחיד שישולמו מנכסי היחיד ומההכנסות שיגיעו לידיו במשך תקופה שתיקבע בצו. הצו כולל מסגרת ברורה ומלאה לתשלום חובותיו של יחיד, שעם השלמה יהיה היחיד מופטר מחובותיו. לשם כך, על הצו לכלול הוראות כמפורט להן.
במסגרת הצו לשיקום כלכלי יקבע חובת התשלומים שתחול על היחיד, ובכלל זה גובה התשלומים והתקופה שבמהלכה ישולמו. קביעת תקופת התשלומים והיקף ההכנסות העתידיות שיגיעו לידי היחיד תלויים במצבו הכלכלי והתנהלותו של היחיד. כאשר אין טעם בהטלת חובת תשלומים על היחיד.

מועד ההפטר כבר בצו לשיקום כלכלי

במסגרת השיקום הכלכלי של היחיד, יתאפשר לו להשתתף בתכנית המכשירה את היחיד להתנהלות כלכלית נכונה. בחלק מהמקרים, קריסתו הכלכלית של היחיד נובעת מטעויות בהתנהלות כלכלית. טעויות אלה נגרמות לא אחת מהיעדר ידע. במקרים אלה, חלק משמעותי משיקומו הכלכלי של היחיד יתבצע באמצעות הקניית כלים להתנהלות כלכלית נכונה שיסייעו לו שלא לשוב להליכי חדלות הפירעון. 
מומלץ להתייעץ עם עורך דין שיקום כלכלי ותיק הבקיא בהליכי חדלות פירעון, שכן קיימת חשיבות מרובה לתכנון  מראש של הליך חדלות פירעון. 
לדוגמא, במקרים רבים יעדיף אדם הנכנס להליך חדלות פירעון לפרוע את קופות הגמל שלו או קרן חסכון כדי שקופות אלו לא יתפסו על ידי הנושים ויהיו חלק מהכספים בתיק החדלות פירעון.
בנוסף, קיימת חשיבות לפתיחת חשבון בנק נוסף, שכן עם כניסת היחיד להליך חדלות פירעון, בנק שבו היחיד חייב כספים, לא יאפשר ליחיד להמשיך לנהל את חשבונותיו באותו בנק.
תכנון נכון ומראש של ההליך יחסוך כספים רבים לאדם המסדיר את חובותיו בהליך חדלות פירעון.

לקביעת פגישת ייעוץ בנושאי הפטר חובות – לחצו פה.