fbpx

הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל

לאור משבר הקורונה, עובד עצמאי שהוא חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל), רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים
הבקשה יכולה להיות מוגשת במקרה שבו עסקו של החייב נפגע עקב התפרצות הקורונה.
בעקבות משבר הקורונה בישראל, גיבש הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) נוהל זמני שמאפשר לעובדים עצמאים שהם חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או קבלת פטור זמני מחובת התשלום החודשית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

כל עובד עצמאי שהוא חייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או חייב בפשיטת רגל ושהכנסתו נפגעה בצורה משמעותית עקב התפרצות הקורונה.

דוגמה
חייב עצמאי עשוי לקבל פטור מחובת התשלומים או הפחתה של גובה התשלום החודשי לתקופה של 3 חודשים (או תקופה ארוכה יותר, בהתאם לכל מקרה).

הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון

חייב שהליכי פשיטת הרגל נגדו נפתחו לפני 15.09.2019

הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019, מתנהלים בבתי-המשפט המחוזיים ואצל הכונס הרשמי.
לכן, בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019, על הבקשה להיות מוגשת (להפחתה בגובה התשלום החודשי או לפטור זמני מחובת התשלומים) לבית המשפט המחוזי שבו מתנהל ההליך.
על החייב לפרט את העובדות והנימוקים שבגינם הוא מבקש להפחית את גובה התשלום החודשי או לקבל פטור זמני מחובת התשלומים החודשית (הסדר נושים).
על הבקשה לכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה): משך התקופה בה עבד וגובה שכר העבודה.
המועד שבו פוטר או המועד שבו יצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ואת תקופת החופשה ללא תשלום.
סיבת הפסקת העבודה או הסיבה שהוצא לחופשה ללא תשלום או הסיבה לשינוי תנאי ההעסקה (שיקום כלכלי לעצמאי).
פירוט של השינויים שחלו בתנאי ההעסקה ובשכר העבודה.
יש לצרף לבקשה, בין היתר, את המסמכים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה): טופס "אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר" שהוגש על-ידי החייב למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה או אישור המעסיק על שינוי תנאי העסקה.
5 תלושי שכר אחרונים.

הטיפול בבקשה
אם החייב טרם הוכרז כפושט רגל, הכונס הרשמי ישקול לתמוך בהפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי הזמני שנקבע או לתמוך במתן פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים (הסדר חובות).
אם החייב הוכרז פושט רגל ונקבעה לו תכנית לפירעון החובות (החזר החובות), הכונס הרשמי ישקול לתמוך בשינוי תנאי תכנית הפירעון באמצעות שינוי זמני של גובה התשלום החודשי או השהייה (עצירה) זמנית של תכנית הפירעון.
חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון החל מ-15.09.2019 או מאוחר יותר
החל מיום 15.09.2019, הליכי פשיטת רגל מכונים "הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" ומתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובבתי-משפט השלום (עורך דין לענייני פשיטות רגל).
לכן, בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שנפתחו אחרי ה-15.09.2019, על הבקשה להיות מוגשת לממונה או לבית-המשפט, בהתאם לסוג ההקלה המבוקשת והשלב שבו נמצא ההליך: אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והבקשה היא לקבל פטור זמני מחובת התשלומים, יש להגיש את הבקשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך.
אם טרם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי, יש להגיש את הבקשה (להפחתה או לפטור) לממונה על הליכי חדלות פירעון.
אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והבקשה היא להפחית באופן זמני את גובה התשלום החודשי, יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

שימו לב
אופן הגשת הבקשה לממונה: מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד באמצעות מערכת ה"ממונט".
חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באמצעות משלוח דוא"ל, דואר רשום עם אישור מסירה או הגשה ידנית למשרדי הממונה במחוז שבו מתנהלים ההליכים (הקפאת הליכים משפטיים).
על החייב לפרט את העובדות והנימוקים שבגינם הוא מבקש להפחית את גובה התשלום החודשי או לקבל פטור זמני מחובת התשלומים החודשית.
על הבקשה לכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה): משך התקופה בה עבד וגובה שכר העבודה.
המועד שבו פוטר או המועד שבו יצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ואת תקופת החופשה ללא תשלום.
סיבת הפסקת העבודה או הסיבה שהוצא לחופשה ללא תשלום או הסיבה לשינוי תנאי ההעסקה.
פירוט של השינויים שחלו בתנאי ההעסקה ובשכר העבודה.
יש לצרף לבקשה, בין היתר, את המסמכים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה): טופס "אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר" שהוגש על-ידי החייב למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה או אישור המעסיק על שינוי תנאי העסקה.
5 תלושי שכר אחרונים.

הטיפול בבקשה
אם טרם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי, הממונה ישקול בחיוב (בהתאם לכל מקרה), להפחית באופן זמני את גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב או לתת פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.
אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והוא מעוניין לשנות באופן זמני את גובה התשלומים החודשיים, הממונה ישקול בחיוב לקבל את הבקשה (בהתאם לכל מקרה).
אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והוא מעוניין לקבל פטור זמני מחובת התשלומים (לאחר שהבקשה הוגשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך), הממונה ישקול לתמוך בבקשה (בהתאם לכל מקרה) בתנאי שהפטור הזמני יינתן רק אם תוארך בהתאם תכנית פירעון החובות (תקופת התשלומים).

חשוב לדעת על הקלות לעובד העצמאי

חייב שבקשתו התקבלה, נדרש לדווח לממונה על הליכי חדלות פירעון , הכונס הרשמי באופן מיידי על כל שינוי שחל במצבו הכלכלי.
חייב שבקשתו התקבלה נדרש להמשיך לעמוד בכל החובות והמגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים, כגון הגשת דוחות דו-חודשיים על הכנסות והוצאות.
עלולות להיות השלכות על ההליכים במקרה שחייב לא ידווח באופן מיידי על שינוי במצבו הכלכלי או שלא יעמוד בחובות ובמגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים (שיקום כלכלי).
ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל) במערכת המקוונת לאיתור מידע באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי).
הקלות והטבות נוספות לעצמאי בתקופת משבר הקורונה
עצמאים ובעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה עשויים להיות זכאים לסיוע כלכלי ולמענקים מיוחדים.
למידע אודות הסיוע הכלכלי והמענקים לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת משבר הקורונה ראו: תוכנית "רשת ביטחון כלכלית" 2020-2021 של משרד האוצר וכן מענק סיוע לעסקים – השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) באתר רשות המסים.
בנוסף, מי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר הקורונה עשוי להיות זכאי להטבות והקלות שונות מהמדינה ומגופים אחרים (כמו חברות ביטוח וקופות גמל). למידע נוסף ראו מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם