fbpx

חוק הקורונה החדש שמסייע לבעלי חובות ועסקים

בשל התפשטות נגיף הקורונה, הוטלו בישראל מאז חודש מרץ 2020 הגבלות שונות שהקשו עד מאוד על פעילותם של עסקים.
החוק החדש, שנכנס לתוקף ביום 1.3.21, הביא בחשבון כי צפויה עלייה בהיקף החייבים – תאגידים ויחידים – שיתקשו ומתקשים כבר כעת לעמוד בהחזר החוב שלהם, בעיקר לבנקים (החזר חובות – אתר gov).
בשל כך, החוק מציע מספר הסדרים שנועדו להתמודד עם מציאות זו.

חוק הקורונה החדש שמסייע לבעלי חובות ועסקים

חייבים יוכלו לקבל עיכוב הליכים לארבעה חודשים

על-פי החוק החדש, יוכלו חייבים לקבל עד ארבעה חודשים של עיכוב הליכים, אולם בשונה מהליך חדלות פירעון, לא ימונה נאמן לחייבים והם ימשיכו לנהל את ענייניהם הכספיים השוטפים בעצמם, בכפוף למגבלות ההסדר. לכן לא ניתן יהיה לפתוח נגד יחיד בהליכי גבייה של חובות עבר, לא ניתן יהיה לשעבד נכסים שלו לשם הבטחת חובות עבר, לא ניתן יהיה להטיל עיקול על נכסיו וככלל, לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגדו ועוד. 
יחיד שנקלע לחובות בשל הקורונה יוכל להמשיך לקבל אליו את משכורתו ולשלוט בחשבון הבנק שלו. בתאגידים – מנהלי החברה יישארו בתפקידם. אולם, במקרים הללו החייב ילווה ביחידים ובתאגידים על ידי מנהל הסדר, שיסייע להם בגיבוש הסדר החוב ויפקח על עמידתם במגבלות שלהם. הוא ינהל את הליך גיבוש הסדר החוב, תוך שהוא מחויב להיפגש עם היחיד, ולקיים ישיבת הסדר משותפת עם היחיד והנושים. אם הגיעו להסדר מוסכם – יועבר ההסדר לאישור בית המשפט. אם לא הגיעו הצדדים להסכמה – ההליך עובר למסלול הרגיל של החוק לאישור הסדרי חוב.

כמו כן, יחיד שאין לגביו צו לפתיחת הליכים רשאי להגיש לבית המשפט בתקופה הקובעת, בקשה לעיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב עם בעלי החוב. 

מתי יתקיים עיכוב הליכים

עיכוב ההליכים יהיה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות שלא יעלו המצטבר על 30 ימים. אם מצא כי יש במהלכן סיכוי סביר להשלמת אישור הסדר החוב בידי בעלי החוב.
בית המשפט יורה על עיכוב הליכים נגד יחיד, אם מצא שמתקיימים כל אלה:

  1. עיכוב ההליכים נדרש לשם גיבוש הסדר החוב.
  2. אין חשש סביר שעיכוב ההליכים יפגע פגיעה מהותית בנכסיו הקיימים של היחיד.
  3. לגבי יחיד המנהל עסק- אין חשש סביר שהפעלת העסק בתקופת עיכוב ההליכים תפגע בנושים, ויש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת העסק עד אישור הסדר החוב.

יש להתייעץ עם עו"ד פשיטת רגל הבקיא בהליך חדלות פירעון כדי שהבקשה להסדר חובות תוגש כנדרש, ויינתן עיכוב הליכים. הליך זה יכול להביא להסדר חובות כאשר הנושים יסכימו "לקצץ" את סכום החובות כדי להימנע מהליך של שיקום כלכלי (פשיטת רגל).

לקבלת ייועץ משפטי בנושאי חדלות פירעון ופשיטת רגל – לחצו כאן.