fbpx

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חדלות פירעון ושיקום כלכלי, זה מצב שבו אדם אינו יכול לפרוע את חובו לנושים במועד תשלום החובות, או שהתחייבויותיו הכספיות לבעלי החוב, לרבות התחייבויות תשלום בעתיד, כגון שקים דחויים, עולות על שווי נכסיו.
בדרך כלל אנשים מגיעים למצב של חדלות פירעון כאשר השתמשו בשימוש שוטף של אשראי, או בהלוואות  מהבנק וכיום אינם יכולים להחזיר לבנק את מלוא הסכום שנלקח.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מה זה חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ?

בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח–2018. 
חוק זה מביא עמו חידושים רבים, כפי שנראה בהמשך, ונועד להסדיר את פירעון חובותיו של אדם או תאגיד, הנמצא במצב כלכלי בו אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, או שהתחייבויותיו, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו (חוק שיקום כלכלי).   
לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי דנן מספר מטרות מוגדרות: להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב, ולקדם את שילובו מחדש של חייב במרקם החיים הכלכליים.
החוק מחלק את החייבים לשניים, חייבים אשר התנהלותם הכלכלית לקתה בחסר  או שנקלעו למצב כלכלי גרוע בעל כורחם – בשל סיבות אשר אינן תלויות בהם, כגון מחלה או פיטורין לבין סוג אחר של חייבים אשר מנסים לנצל את הליך פשיטת רגל לרעה, כגון ניסוי למעשי מרמה או הונאה. 
סף הכניסה להליכי חדלות פירעון, אשר נקבע על סך של 50,000 ₪  במקרה של חובות של אנשים פרטים וסך של 25,000 ₪  לחובות של חברות. 
אם החוב של אדם כלשהו עולה על 50,000 ₪  ופחות 150,000 ₪ התיק התנהל בלשכת ההוצל"פ הנמצא בעיר מגוריו (הגשת בקשות חייב או זוכה בתיק הוצאה לפועל).
אם החוב שאם כלשהו עולה על 150,000 ₪ התיק יתנהל בביהמ"ש השלום הקרוב למקום מגוריו.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מביא עימו חידוש נוסף

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי דנן הופך את ההפטר לחלק מובנה מהתהליך ומאפשר לרוב המכריע של החייבים להיכנס לתהליך של תשלום ושיקום כלכלי, במסגרתו החייבים יקבלו הפטר תוך שני וחצי עד  4 שנים, לכל היותר – יתרת חובם תימחק, והם יוכלו לחזור לחיים כלכליים פעילים.
החוק מביא עמו חידוש נוסף אשר מתבטא בהגדלת חלקם של הנושים הקטנים בחלוקת הכספים בעת הסדר נושים. בחלוקת הכספים מתקיים דין קדימה, כאשר המדינה והרשויות המקומיות נהנות ממנו ראשית, ומיד אחריהן נמצאים הבנקים.  החוק קובע כי המדינה תוותר על חלק משמעותי מדין הקדימה שלה בחובות, וכתוצאה מכך ייהנו הבנקים מיותר כסף בשל חובות המובטחים בשעבוד הכללי של נכסי החברה. כמו כן, נקבע כי הבנקים  יעבירו 25% מהחובות דנן למעמד של נושה רגיל, ולא יקבלו ריבית פיגורים על החובות שאינם בדין קדימה. יתר הנושים יזכו לריבית והצמדה, גם אם אין זה מעוגן בחוזה. 
הסדר זה יגדיל ולו במעט את חלקם של הנושים הקטנים בחלוקה, בהשוואה למצב כיום, בו נאלצים להסתפק במה שנותר לאחר שהמדינה והבנקים מקבלים את חלקם (עורך דין מומחה לפשיטת רגל).
בתוך ראיה קדימה עדיף לאדם להיכנס להליך חדלות פירעון במקום לעמוד מול הבנקים ושאר בעלי החוב שיפעלו כנגדו בעיקולים ובשאר הליכים שאינם נעימים. כגון עיכוב רישיון, עיכוב דרכון, והגבלות בבנקים.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם