fbpx

חשבון מוגבל

אל תוותר על הזכויות שלך פנה לייעוץ משפטי

השאירו פרטים מלאים, אני והמתמחים שלי מחכים לעזור לכם בהליך משפטי מהיר ומקצועי

מהו חשבון מוגבל ומיהו לקוח מוגבל ?

על פי "חוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א 1981 " – חשבון בנק יהפוך למוגבל ובעליו יהפוך ל"לקוח מוגבל", אם סורבו במשך 12 חודשים, עשרה שיקים או יותר, שנמשכו על החשבון ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
כמו כן, נקבע כי ההגבלה על החשבון תימשך שנה מיום ההגבלה.
מהו חשבון מוגבל השלכות בכך, ומהן האופציות הנמצאות בפני "לקוחות מוגבלים" ו"מוגבלים חמורים", כפי שמוגדרים בחוק.
"לקוח מוגבל" בבנק הינו לקוח שפעילותו בחשבון הבנק שלו מוגבלת.  חשבונות מוגבלים הם חשבונות שבהם הפעילות הבנקאית נעצרת, כך שחיובים אינם מכובדים על ידי הבנק ומוחזרים על ידו.
על לקוח זה מוטלות סנקציות שונות, כאשר ההגבלה המשמעותית ביותר היא האיסור על הלקוח לשלם בשיקים. הלקוח יהיה רשאי לבצע בחשבון פעולות שונות, אשר אינן תשלום בשיקים.
לדוגמא, הלקוח יוכל להשתמש בכרטיס אשראי, ובהוראות קבע.
הגבלה נוספת המוטלת על לקוח זה, הינה האיסור לפתוח חשבון אחר אשר ללא קבלת פנקסי שיקים (הלקוח יוכל לפתוח חשבון נוסף ובלבד שהינו ללא שיקים וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון).
זאת ועוד, לקוח מוגבל לא יוכל להיות מורשה חתימה או מיופה כוח, בכל חשבון אשר שיקים מופקדים בו.

מהי הגבלה חמורה בחשבון מוגבל?

"הגבלה חמורה בחשבון" תחול על לקוח מוגבל ששני החשבונות שלו הוגבלו או מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מהיום בו הסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
הסנקציות במקרה זה הינן חמורות בהרבה, מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה.
פרט לכך, במידה ולקוח שהינו מוגבל חמור מיופה כח בחשבון מסוים, גם בעלי החשבון דנן, יוגבלו במשיכת שיקים מהחשבון.
במידה וירצו להסיר הגבלה זו יהיה עליהם לבטל את ייפוי הכח אשר נתנו ללקוח אשר מוגדר כמוגבל חמור.

מהן דרכי הפעולה העומדות בפני לקוח אשר חשבונו הוגבל?

א. עיכוב הליכים – ראשית כדאי להגיש בקשה לצו מניעה זמני, לצורך עיכוב הליכים עד להכרעה בבקשה להסרת ההגבלה (אשר תידון בסעיף ב' שלהלן),
וזאת על מנת שבעל החשבון יוכל להתנהל בחשבון באופן רגיל-  כולל משיכת שיקים.
ב.  הסרת ההגבלה בחשבון –  יש לערער על ההגבלה לבית משפט השלום מידית עם קבלת הודעה על הגבלה  .
בהתבסס על סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, רשאי לקוח אשר הוגדר כ"לקוח מוגבל" או כ"לקוח מוגבל חמור" לבקש מבית המשפט לבטל סירוב של שיק,
כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים: 

חשבון מוגבל​

  1. הבנק טעה כאשר סירב לפרוע את השיק.
  2. הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון. השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך שישים ימים,
    כפי שנקבע בחוק.
  3. ללקוח היה יסוד סביר להניח שהייתה חובה על הבנק לפרוע את השיק.  
    משום שסבר כי הייתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו, כלומר, היה נוהג בין הלקוח לבין הבנק.
  4. נסיבות אשר אינן תלויות בלקוח אשר גרמו להגבלה, משום שנבצר ממנו לטפל בעניין זה (פגיעה בו או ברכושו או פעולת איבה), ובשל כך סורב השיק.
  5. פגיעה בהכנסת הלקוח, תושב שטח לגביו ניתנה "הכרזה על שעת חירום", עקב הכרזה זו.

חשוב להגיש ביחד עם הבקשה לביטול סירוב שיקים, גם בקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד, על מנת שבית המשפט יעכב את ההגבלה עד לדיון בבקשה העיקרית.

לבדיקה אם גם לכם יש חשבונות מוגבלים לחצו פה – איתור חשבונות מוגבלים

מידע נוסף על חשבון מוגבל בבנק
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הסדר חובות

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מגפת הקורונה יצרה מצב חדש שבו עתיד העסקים לוט בערפל.
יש להתנהל בחוכמה כאשר מנסים להסדיר את החוב מתוך ראיה קדימה לנסות ולגרום לכך שהעסק ימשיך לתפקד ולא יקרוס.

קרא עוד »
איתור חשבון מוגבל
חשבונות מוגבלים

איתור חשבון מוגבל

מגפת הקורונה יצרה מצב חדש שבו עתיד העסקים לוט בערפל.
יש להתנהל בחוכמה כאשר מנסים להסדיר את החוב מתוך ראיה קדימה לנסות ולגרום לכך שהעסק ימשיך לתפקד ולא יקרוס.

קרא עוד »
תביעות קורונה
הסדר חובות

תביעות קורונה

מגפת הקורונה יצרה מצב חדש שבו עתיד העסקים לוט בערפל.
יש להתנהל בחוכמה כאשר מנסים להסדיר את החוב מתוך ראיה קדימה לנסות ולגרום לכך שהעסק ימשיך לתפקד ולא יקרוס.

קרא עוד »
× דברו איתי ב-whatsapp