fbpx

יתרונות הליך הסדר נושים

יתרונות הליך הסדר נושים – הסדר נושים, כשמו כן הוא, הוא הסדר חוב עם הנושים של החייב. הסדר נושים מהווה "קיצור דרך" להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, כיוון שהוא מאפשר הידברות ישירה בין החייב – בין אם הוא חייב יחיד ובין אם הוא חברה – לבין הנושים שלו.
באמצעות השיח עם הנושים, ניתן לשנות את תנאי תשלום החובות.

להליך הסדר נושים יש יתרונות רבים, היות והוא מאפשר הידברות אישית וישירה, אינו כולל הגבלות וסנקציות כפי שתוארו לעיל וכמובן – מהווה הליך קצר יותר.
לעיתים, נושים יעדיפו לפעול באפיק של הסדר נושים, היות ויעדיפו לקבל החזר חוב נמוך יותר אך במועד מוקדם יותר.  
ניתן לפנות להסדר נושים בכל אחד מן השלבים של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ואפילו ניתן לפנות להסדר זה גם בטרם תחילת הליך חדלות פירעון. 

יתרונות הליך הסדר נושים

כיצד מגישים בקשה להסדר?

ראשית, יש להגיש בקשה למזכירות בית משפט השלום הנמצא באזור מגוריו של החייב (הסדר נושים).
יש ליצור העתק לבקשה זו ולהגישה לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. מומלץ לכתוב את הבקשה בליוויו של עורך דין המתמחה בהליכי חדלות פירעון והסדר נושים, על מנת לקבל סיוע לכתיבת בקשה טובה יותר ומשכנעת יותר, ולקבל מידע מלא על זכויותיכם וחובותיכם בהליך.

בית משפט השלום ייבחן את בקשתו של החייב, הכוללת את הצעתו באשר לחובות שיוחזרו, אופי ההחזר וכו'. בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה, או להעבירה לאישור הנושים (חוק שיקום כלכלי).
אם אכן בית המשפט מעביר את בקשתו של החייב לנושים, עליו למנות 'מנהל הסדר', שמטרתו לפקח על ניהול הליך הסדר נשים. 

ישיבות הסדר הנושים

מנהל ההסדר יקבע מועד לישיבה של החייב, הנושים ועורכי דינם, ואף יפרסם זאת באתר של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הסדר החובות יאושר ע"י הנושים רק בהתקיים שני התנאים הבאים:
רוב הנושים הצביעו בעד ההסדר – לפחות 50% מהנושים.
כל הנושים שהצביעו בעד מהווים לפחות 75% מקולות ההצבעה באותה הישיבה. 

לאחר הישיבה, מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט את החלטת הנושים ופרוטוקול מלא. בית המשפט, ,ינהל דיון באשר להסדר החוב ויחליט לאשר או לדחות אותו. אם בית המשפט קיבל את הסדר החוב, החייב יהיה חייב לעמוד בכל התנאים הקבועים בהסדר. רק אם שילם את מלוא חובו, מנהל ההסדר או החייב יוכלו להודיע לבית המשפט על עמידת החייב בכל התנאים.

בחירת עו"ד פשיטת רגל המנוסה בהליך זה , היודע כיצד לשכנע את הנושים לקבל סכום נמוך מהחובות, יכול לחסוך כספים רבים לאדם החייב כספים לנושיו ויוכל לאפשר לכם להנאות מכלל יתרונות הליך הסדר נושים.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם