fbpx

מחיקת חוב מזונות

סוגיית המזונות הינה הליך בעייתי בתיק פשיטת רגל. מצד אחד, עומדת זכותה של הגרושה לקבל את מזונות ילדיה, ומנגד, נמצאים שאר הנושים שטוענים שאין להעדיף את חוב המזונות על חובותיהם (חוק שיקום כלכלי).
בפסק דין שניתן ע"י בית משפט העליון (שופטים: ענת ברון, יצחק עמית ונועם סולברג) בערעור שהגיש אדם על חובות המזונות שנתבעו ע"י אשתו בתיק פשיטת רגל, קבע בית המשפט:
"יש לקבל את הערעור במובן זה שייקבע כי למערער יינתן צו הפטר מחוב המזונות שמועד פירעונו קודם למתן צו הכינוס; לא כן ביחס לחוב העתידי, שממנו אין הפקודה מאפשרת ליתן הפטר.

מחיקת חוב מזונות

מחיקת חוב מזונות בתיק פשיטת רגל​ קבע בית המשפט

לפקודה קובע כלל לפיו צו הפטר פוטר "מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל", מלבד שלושה חריגים, בהם חבות במזונות מתוקף פסק דין (פשיטת רגל החוק החדש).
האם ניתן מחיקת חוב מזונות בתיק פשיטת רגל ?
בשורות הבאות אסביר זאת.

בסיכומו של דבר בית המשפט פסק בעת מחיקת חוב מזונות בתיק פשיטת רגל כי יש להחיל בענייננו את החריג הקבוע בסיפא (חוק חדלות פירעון דברי הסבר), ולקבוע כי למערער יינתן צו הפטר ביחס לחובו "בר-התביעה" כלפי המשיבה, כלשון הסעיף – זה שהתגבש עד למועד צו הכינוס.
מסקנה זו מתחייבת מכוח מצבו הבריאותי, התעסוקתי והכלכלי הירוד של המערער; הימשכות הליכי גביית המזונות לאורך שנים רבות ומיצוי האפשרויות המשפטיות החלופיות להפחתתם; זכותו לקיום מינימאלי בכבוד וחובתו להבטיח את קיומן של בנותיו; והיעדר חוסר תום לב ביצירת החובות.
מסקנה זו אין משמעותה שחוב המזונות בטל.
משמעות הדבר היא אך זו, שבמקרה דנא מתקיימות הנסיבות המצדיקות מתן הפטר למערער מתשלומו".
ע"א 5628/14 – בית משפט העליון.

מחיקת חוב מזונות - סיכום הדברים

פסק דין מנחה זה מראה את עיקרון היסוד בתיקי פשיטת הרגל, וזה סיום ההליכים כנגד החייב והפטר מכל חובותיו (בקשה לפשיטת רגל).
גם אם במאזן הנוחות האישה (הגרושה) מפסידה מהליך זה, אזי חזקת הפטר החובות תהיה חזקה יותר מצרכי האישה במקרים מסוימים.
עורך דין מומחה לפשיטת רגל אמור לנסות ולגרום להקטין את חוב המזונות ככל שניתן, שכן במקרים מסוימים לחוב זה יש עדיפות על חובות הנושים הרגילים.
מומלץ עבור עו"ד פשיטת רגל לנסות ולהביא להסכמות עם הגרושה וזאת תוך כדי הצגה בפניה של פסק דין שלעיל.

​גם אתם נתקלתם בבעיית תשלום מזונות בעת פשיטת רגל ? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – לחצו כאן

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם