fbpx

מי רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל?

מידי שנה, מוגשים יותר בקשות לפשיטת רגל ולשיקום כלכלי . מסתבר כי עקב מגפת הקורונה וקריסת עסקים רבים שגרמו גם לפיטורים של עובדים רבים, נקלעו אנשים פרטיים, בעלי עסקים ובעלי חברות לחדלות פירעון, ולמצב שבו לא יכלו לפרוע את חובותיהם. בשנת 2021 הוגשו 17,274   בקשות לשיקום כלכלי

במדינת ישראל יש כיום 70,000 אנשים שנמצאים בהליך פשיטת רגל או שיקום כלכלי

בחודש ספטמבר 2019, ניתן תוקף לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לפיו הקלו בתנאים שבהם יוכל אדם לקבל הפטר מכל חובותיו.

החוק התבסס על העובדה כי אדם שנקלע לחובות בתום לב, לא עשה זאת במתכוון אלא מתוך בעיה בהתנהלות וצריך להסדיר את חובותיו בהתאם ליכולתו הכספית , גם אם הנושים יקבלו 10% מכל חובותיהם, וכל זאת כדי לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו (הגדרת חדלות פירעון – אתר כלזכות). 

מי רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל

מהו שיקום כלכלי לאדם יחיד?

הליך פשיטת רגל או שיקום כלכלי ליחיד נועד להסדיר מצב  שאדם שהוא יחיד, שכיר או עצמאי – עוסק פטור או מורשה, ואינו יכול להסדיר את חובותיו, יוכל לשלם סכום מסוים לנושים ולקבל הפטר מכל חובותיו (הפטר חובות). המטרה היא  לגרום לכך שאותו אדם שחייב חובות ואינו יכול לנהל חשבון בנק, יחזור למסלול החיים הרגיל תוך כדי תשלום סכום ככל יכולתו לנושים. 

מי רשאי לפתוח בהליכי פשיטת רגל?

הליך פשיטת הרגל ליחיד יכול להיפתח ביוזמת בעלי החוב, או החייב עצמו. אלה הן הדרכים שבהן ניתן לפנות לקבלת צו פתיחת הליכים:

בקשה לצו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בקשה לצו לפתיחת הליכים של יחיד שסך חובותיו אינו עולה על 150,000 ₪ – תוגש לרשם ההוצאה לפועל.

בקשת בעל החוב לצו לפתיחת הליכים – תוגש לבית המשפט (הליך פשיטת רגל ביוזמת החייב – אתר כלזכות).

מהם תנאי הזכאות לפתיחה בהליכי פשיטת רגל?

זכאי להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור) אשר עומד בתנאים הבאים:

נמצא במצב של חדלות פירעון ואין באפשרותו לשלם את חובותיו (פשיטת רגל לאדם פרטי).

הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:

מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.

מרכז חייו בחצי השנה שלפני הגשת הבקשה, היה בישראל.

הוא מנהל עסק בישראל בזמן הגשת הבקשה.

יש לו נכס בישראל בזמן הגשת הבקשה.

פנייה אל עו"ד פשיטת רגל מנוסה בהליכי חדלות פירעון יכולה להביא לכך שעו"ד ידע לתכנן את ההליך בצורה כזאת, שהחייב ישלם כמה שפחות כספים לנושים. 

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם