fbpx

סמכויות הנאמן במסגרת הליכי פירוק חברה

עם מתן ההוראה על פירוק חברה, באופן ישיר או עקיף כאמור לעיל, על הנאמן לפעול בהקדם למימוש נכסי קופת הנשייה של התאגיד ולחלוקתם בין הנושים בהתאם להוראות החוק.
כך קובע סעיף 95 לחוק, מטרת סעיף זה הנה למנוע פרקטיקה שהיתה נהוגה בעבר, ואשר כונתה פירוק מפעיל.
מדובר במצב במסגרתו החברה הופעלה כעסק פעיל תחת צו פירוק במשך תקופה ארוכה, ולעיתים אף במשך שנים ארוכות.

נאמן במסגרת הליכי פירוק חברה

פירוק או לשיקום כלכלי לפי החוק החדש

סמכויות נאמן במסגרת הליכי פירוק חברה נבעו בעיקרן מהעובדה לפיה ניתוב החברה להליכי פירוק להבדיל מלשיקומה הכלכלי, לפי הדין הקודם, נבע במקרים רבים מאופי הבקשה שהוגשה לגבי החברה ולאו דווקא ממצבה הכלכלי.
מצב זה איננו אפשרי לפי החוק החדש, מאחר וניתובו של התאגיד לפירוק או שיקום כלכלי לפי החוק החדש נעשה בכל מקרה בהתאם למצבו הכלכלי בלבד, ולכן אין עוד צורך בהליך הפירוק המפעיל.

יחד עם זאת, סעיף 97 לחוק מקנה לנאמן, באישור בית המשפט, את האפשרות להפעיל את התאגיד במהלך הליך הפירוק, לתקופה שתיקבע על ידי בית המשפט וזאת במקרה שהפעלת החברה בכל זאת דרושה לשם פירוקה או לשם השאת שיעור החוב שייפרע לנושים (פירוק חברה על ידי בית משפט).

במקרה כזה יחולו על הפעלת החברה לצורך פירוקה אותן ההוראות שחלות על הפעלת חברה לשם שיקומה הכלכלי, אך זאת אך ורק ככל שהן דרושות לשם פירוק החברה ובמידה שהן דרושות לפירוק.

מה הן סמכויות הנאמן בעת פירוק חברה

על מנת לייעל את הליכי פירוק החברה, סעיף 96 לחוק מעניק לנאמן גם את הסמכות לבטל חוזה קיים שהחברה בפירוק הנה צד לו, גם אם אין עילה חוקית לביטולו, וזאת בהתאם לחלק מסעיפי החוק שעוסקים בביטול חוזים קיימים של תאגיד שמופעל לשם שיקומו הכלכלי.

יובהר כי סעיף 96 לחוק מעניק לנאמן אך ורק את הסמכות לביטול חוזה קיים, כאמור בסעיף 67 לחוק, אך הוא איננו מעניק לנאמן את הסמכות לכפות המשך קיומו של חוזה חרף הפרתו על ידי התאגיד, בהתאם לסעיפים 68, 71, 72, 73 ו74(ב) לחוק, אשר מגבילים את אפשרותו של הצד השני לחוזה לבטל את החוזה עקב הפרתו על ידי התאגיד (עורך דין פשיטת רגל).
הסיבה העיקרית לכך הנה שבעת פירוק תאגיד אין ממילא כל צורך בכפיית המשך קיומו של חוזה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם