fbpx
עורך דין הוצאה לפועל | הסדר תשלומים הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל

זקוקים לייעוץ משפטי מקצועי? לקביעת פגישה השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

תקנות הוצאה לפועל

תקנות הוצאה לפועל מאפשרים מגוון של הליכים בהם ניתן לנקוט כנגד חייב:
עיקול מיטלטלין – עיקול נכסים של החייב אשר נמצא תקנות הוצאה לפועל ומכירתם למרבה במחיר.
ישנם מטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, כגון הנכסים הבסיסיים הדרושים לאדם למחייתו, שערכם איננו עולה על סכום הקבוע בתקנות, (על פי חוק) וכן .

עיקול מקרקעין – עיקול הרשומים על שמו של החייב, ומכירתם למרבה במחיר.
במקרה שהמקרקעין הם בית המגורים של החייב, על הזוכה לדאוג לו לדיור חלופי.

עיקול בידי צד שלישי – עיקול כלל נכסי החייב המצויים בידי צד שלישי כלשהו, אם המדובר בנכס ממשי, יתרה בחשבון בנק, חוב עתידי או כל נכס שהוא.- לעתים נדרש כינוס נכסים לנכס מנכסי החייב, לדוגמה מכונה שניתן להפעילה ולנצלה לעשיית רווחים, במקום למכרה ולהסתכן בהפסד, או דירה שניתן להשכיר, בחברה שניתן לנהל, וכיוצא בזה.
על נכס זה ממונה נאמן, שהוא לרוב המייצג את הזוכה, והלה כונס את הנכס לשם ביצוע פסק הדין (כינוס נכסים).

ביצוע בעין – תפיסת נכס של החייב והעברתו לזוכה, כן ניתן לחייב בהליכי הוצאה לפועל ביצוע לעין של צו מסירת קטין, עשיית מעשה מסוים או פינוי מקרקעין. – רשם ההוצאה לפועל מוסמך לעכב יציאתו מן הארץ של אדם, עד לתשלום החוב הפסוק כנגדו.
שימוש בסעד זה יהיה רק במקרים בהם מוכח כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב, שכן היציאה מן הארץ היא זכות יסוד על פי (חוק חדלות פירעון החדש).

צווי הבאה וצווי מאסר – חייב שאינו מקיים אחר צווי ההוצאה לפועל יכול להיות מובא בפני רשם ההוצאה לפועל ב, המקוים על ידי.
במקרים חמורים של בזיון ההוצאה לפועל רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על מאסר החייב לתקופה בת שבעה ימים.
בעבר היה סעד צו המאסר סעד מקובל ונפוץ, אך לאחר פסיקת בשנת בבג"ץ 5304/92 פר"ח נ. שר המשפטים, בה צמצם השופט  את השימוש בסעד, שונו התקנות בהתאם והשימוש בכלי זה נותר  למקרים קיצוניים בלבד (עורך דין פשיטת רגל).

ההליכים העומדים לטובת החייב בעת משפט הוצאה לפועל

אדם שהוגש כנגדו פסק דין או שטר בעת פתיחת תיק בהליך הוצאה לפועל יכול לנקוט במספר הליכים:
התנגדות לביצוע שטר – ישנם שטרות שאינם בני ביצוע. כך, למשל, ניתן להעלות טענת כישלון תמורה מלא כלפי צד ישיר לשטר (אדם שרכש סחורה, שילם עבורה בהמחאה ולא קיבל אותה, יכול לטעון כי אין עליו לפרוע את ההמחאה, אם הוא הוגש באופן ישיר על ידי ספק הסחורה ולא הוסב לצד ג'). במקרה של הגשת התנגדות בפרק זמן של עד 300 יום מהמצאת האזהרה מעוכבים לרוב הליכי ההוצאה לפועל עד בירור העניין בתחילה אצל רשם בית המשפט, ולאחר מכן אם נראה שיש ממש בהתנגדות, על ידי בית המשפט המוסמך (חוק שיקום כלכלי).

טענת פרעתי – כנגד פסק דין ניתן להעלות טענת "פרעתי". שלא כמובן מפירוש מילולי של הטענה, אין המדובר בטענה לפירעון חוב, אלא בטענה לכל מצב עניינים העומד לטובת החייב לאחר מתן פסק הדין.
למשל טענה כי החוב נפרע, הנכס נמסר, הזוכה מחל  על החוב, וכיוצא בזה.
בטענה זו דן ראש ההוצאה לפועל, ובמסגרת זו תפקידו אינו מינהלי כי אם שיפוטי.

איחוד תיקים – אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

חייב מוגבל באמצעים – חייב המודיע כי אינו יכול לשלם את החוב בתוך פרק זמן הקבוע בחוק (בין שנתיים לארבע שנים לפי סכום החוב) יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
חייב זה עובר הליך של חקירת יכולת בידי ראש ההוצאה לפועל, הקובע צו  תשלומים, שיכול להביא לפריסת החוב לתשלומים קטנים במשך שנים רבות. חייב כזה מוגן בפני הליכי הוצאה לפועל כגון עיקול כל עוד הוא משלם את הסכום החודשי.
עם זאת, חייב כזה אינו יכול לצאת מן הארץ, נחשב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, אינו יכול לעשות שימוש ב, ומנוע מלנהל חברה.
חלק נכבד מההגנות אשר עומדות לחייב בהוצאה לפועל מושפעות מ שם הוגשה עתירה כנגד צו המאסר אשר יוצא כנגד חייב המשתמט מתשלום חובו. המסלול המקוצר.

ב-16 במאי 2009, נכנס לתוקפו שינוי 29 לחוק ההוצאה לפועל שהביא לשינוי משמעותי בחוקי תקנות הוצאה לפועל ובהתנהלות החוק להוצאה לפועל, כאשר בין היתר הוקמה יחידת המסלול המקוצר.
המסלול המקוצר הוקם לאור הבנה כי יש צורך בסיוע לצדדים בתיק בניהול התיק באופן קצר בזמן, ללא בירוקרטיה ובעיקר תוך שמירת החוב קרוב ככל האפשר לקרן, מבלי שיתווספו לו הוצאות רבות שמנפחות את החוב, לעתים אף מעבר לקרן.
למעשה אין הכרח בניהול תיק על ידי עורכי דין, משום שמזכירות המסלול המקוצר אחראית לטיפול בתיק משלב פתיחתו דרך ביצוע מסירת האזהרה, דרך נקיטת ההליכים, בהעברת כספים שהתקבלו לזוכה ובסופו של דבר, בסגירת התיק.

עורך דין הוצאה לפועל ידאג לכם להגיע אל יחידת המסלול המקוצר

יחידה שעיקרה גבייה אקטיבית של חובות בתיקים מסוג שטרות, פסקי דין כספיים ותביעות בסכום קצוב, בהם לחייב אין תיק איחוד, לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים (המקביל בהוצאה לפועל לפושט רגל) ושסך חובותיו בהוצאה לפועל לא עולה על 100,000 ₪.
גובה החוב המקסימלי בהם מטפל המסלול המקוצר הוא עד 10,000 ₪, כאשר הסכום כולל הפרשי ריבית והצמדה, משמע ניתן לגבות חובות שסכום הקרן וההצמדה עד סך של 10,000 ₪.
מעורבות הזוכה מינימאלית, כאשר יחידת המסלול המקוצר מטפלת בשלבי התיק.
זוכה יידרש להתערב בתיק במצב בו החייב הגיש בקשות שונות הדורשות תגובת הזוכה, או במידה והזוכה מבקש להמשיך ולפעול בתיק בעצמו, במסגרת המסלול המקוצר.
ההליכים בהם ניתן לנקוט במסלול זה מוגבלים לעיקול/מימוש כספים או זכויות הנמצאים בידי צד שלישי וכן לעיקול ותפיסת רכב.
כמו כן יכול זוכה להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב יציאת החייב מן הארץ במידה ויש ליסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.
הבקשה תוגש בצירוף תצהיר ובמידה ותאושר, עיכוב היציאה יהיה תקף לשנה.
בידי המסלול המקוצר גישה מלאה למאגרי המידע השונים שנותן החוק כפי המופיע בנספחים למסמך זה.

אני ממליץ לכם לקרוא עוד מידע על פשיטת רגל

עורך דין הוצאה לפועלעל פי תקנות הוצאה לפועל משך הזמן לטיפול בתיק הינו שמונה חודשים מרגע שנודע לחייב על התיק (נמסרה לו אזהרה), אולם ניתן להאריך חיי תיק במסלול המקוצר במידה ויש הסדר תשלומים עם החייב או במצב בו נמצאו כספים או נכסים שעדיין לא ננקטו הליכים לגביהם.
המסלול המקוצר הנקבע על ידי תקנות הוצאה לפועל לא נוקט בהליכים כנגד חייב טרם יצירת קשר עמו, הן באופן אישי, או טלפונית.
כלומר העדיפות הראשונה היא להגיע להסדר תשלומים עם החייב ללא צורך לנקוט נגדו בהליכים.
אדם נכנס לחובות וכעת פועלים נגדו  בהוצאה לפועל.
כיצד אם בכלל מאפשר החוק לאותו  האדם להתגונן, ומהם האפשרויות השונות העומדות בפניו לפעולה?
לפניכם מדריך מזורז לחייב בהוצאה לפועל המכיל כלים להתמודדות ראשונית עם פעולות הנושים:

בקשה לצו תשלומים – אחת הדרכים הנפוצות להתמודדות עם חובות היא פריסת החוב לתשלומים נוחים יותר.
ואכן גם בארץ חוק ההוצאה לפועל מכיר באפשרות זו ובסעיף 69ג(א) לחוק נקבעו הזמנים המרבים לפירעון החובות ע"י החייבים. כאשר לדוגמא, חוב של מעל 100,000 ¤ ניתן לפרוס עד ל- 4 שנים.
ראוי לציין כי פריסת החוב תושפע באופן ישיר ממסקנות בחקירת היכולת שתיערך לחייב בלשכת ההוצל"פ (חדלות פירעון).
כמו כן ראוי לציין כי חייב שימנע מהתייצבות לחקירה זו יעמוד בפני סנקציות כגון צווי הבאה שיכפו עליו להגיע להוצאה לפועל, ובמקרים קיצוניים יותר אף החייב יהיה חשוף לצווי מאסר שיוצאו נגדו בגין היעדרותו מהחקירה.
עם זאת, גם במקום בו אדם אינו יכול לפרוע את חובותיו בזמנים כאמור, הוא רשאי לבקש להיות מוכרז כעל ולפרוס את חובותיו אף לתקופת זמן  ממושכת יותר עם זאת לבקשה כאמור יש מחיר ועיקרו הגבלות מסוימות שיוטלו על החייב בתחום הפיננסים ואיסור על יציאתו מהארץ במקרים מסוימים.

התנגדות לביצוע שטר – אדם שחייב כספים מכוח שטרות (שקים) או מכוח חוזה (פיצויים מוסכמים) רשאי להגיש.
בכגון דא, גם אם יש ספק קטן בצדקת טענותיו יועבר הדיון בחיוב לבית המשפט והוא יכריע בדבר החוב ושיעורו.
טענת "פרעתי" – סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל מאפשר לאדם לטעון כי הוא פרע חיוב שנובע משטר או מפסק דין וכי איננו חייב כלל כספים לנושה.
טענה זו קרויה ובמקרה שהיא מושמעת ראש ההוצאה לפועל יידון בה – וסמכויותיו תהיינה כמו סמכויותיו של שופט בית משפט השלום.
ראוי לציין כי במסגרת הדיון בטענת "פרעתי" רשאי ראש ההוצאה לפועל לעכב את ההליכים שננקטים כנגד החייב עד מיצוי כלל טענותיו כאמור.

איחוד תיקים – דרך נוספת להתמודדות עם נושים היא  של כלל תיקי ההוצאה לפועל לתיק אחד ופירעון החובות בשיעורים לכלל הנושים.
עם זאת לאיחוד התיקים (שיש בו  משום דמיון להליך פשיטת רגל) גם מחיר כגון איסור יציאה מהארץ והגבלות פיננסיות מסוימות על החייב (הסדר חובות).
ראוי לציין כי ההכרעה אם לאחד את התיקים תושפע באופן ישיר מהתנהגות החייב, חייב שינסה להסתיר נכסים וחובות מראש ההוצאה לפועל לא יאפשרו לו לאחד את תיקיו השונים.
בנוסף קיימים חובות שלא ניתן לאחד למשל חוב מזונות דינו שונה מחובות רגילים ולא ניתן יהיה לאחדו כחלק מהליך איחוד התיקים.

מעוניינים בפגישת ייעוץ בנושא הוצאה לפועל ונבדוק איך אפשר לטפל במקרה שלכם? לחצו כאן 

מידע נוסף על דיני הוצאה לפועל
הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם