fbpx

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

עיכוב הליכים בפשיטת רגל הינו אחד היתרונות המרכזיים בהליכי פשיטת רגל. לאחר שהוגשה בקשה לפתוח הליכים, וניתן צו כינוס, הנושים אינם יכולים לנקוט כנגד החייב הליכי גבייה מטעם לשכת הוצאה לפועל, המפרים את שגרת חייו ומונעים ממנו לנהל אורח חיים תקין. 

על פי פקודת פשיטת הרגל, החוק הישן, במסגרת הליך פשיטת רגל, עם מתן צו כינוס הנכסים, מורה בית המשפט על עיכוב כל ההליכים המנהלים נגד החייב, כגון: הגשת תביעה, הליכי הוצאה לפועל, ואמצעי אחר על פי הדין המנהל נגד החייב. בנסיבות מיוחדת רשאי בית המשפט לעכב הליכים גם טרם מתן צו כינוס, כדי להשהות הליכי הוצאה לפועל או לעכב תביעה משפטית שמתנהלת כנגד החייב (ס' 22 לפקודת פשיטת  רגל). 

עיכוב הליכים בפשיטת רגל

האם ניתן לעכב הליכים בעת פשיטת רגל לפי החוק החדש

אך לעומת החוק הישן, על פי החוק החדש, חוק חדלות פירעון החדש ושיקום כלכלי, הגשת הבקשה למתן צו כינוס ליחיד בעל חוב הנמוך מ- 150,000 ש"ח – ינוהלו על ידי מערכת ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה.
הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב מעל 150,000 ש"ח – ינוהלו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים.
הליכי חדלות פירעון של תאגידים – ינוהלו על ידי בית המשפט המחוזי.

הגשת בקשה לשיקום כלכלי

כן, הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אינה מקפיאה את ההליכים באופן אוטומטי, עפ"י ס' 120 לחוק החדש.
החייב רשאי לפנות בבקשה לעיכוב הליכים עד למתן צו פתיחת הליכים לגורם אצלו מתנהל ההליך בית משפט, הוצאה לפועל, המרכז לגביית קנסות וכיו"ב או לפנות לגורם שדן בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בבקשה ולהורות על עיכוב הליכים עד למתן הצו לפתיחת הליכים.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם