fbpx

עיכוב הליכים כנגד בעל מניות בחברה שבפירוק

על עיכוב הליכים. צעד זה משמעותו כי כל הליך משפטי, לרבות הליכי הוצל”פ אשר ננקטו נגד החברה עד כה, מעוכבים ולא ניתן יהיה לנקוט בהליכים חדשים נגד החברה.
הליך פירוק חברה כולל מספר שלבים, כאשר הוא נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט. אם זו מאושרת, יינתן צו פירוק וימונה מפרק לחברה (מפרק זמני ולאחר מכן מפרק קבוע) אשר ידאג למימוש נכסי החברה לצורך סילוק חובותיה. מרגע מתן צו הפירוק או מינוי מפרק זמני לחברה, ישנו עיכוב הליכים. פירוש הדבר הוא כי מעתה, לא ניתן יהיה להמשיך בכל הליך משפטי אשר נפתח עד כה כנגד החברה ולא ניתן יהיה לפתוח בכל הליך חדש כנגדה, אלא ברשותו של בית המשפט.

עיכוב הליכים משפטיים

דוגמא למקרה שבו ניתן עיכוב הליכים משפטיים

כנגד החברה, בעלי מניותיה ומנהלה, הוגשו בבית משפט השלום בירושלים שתי תביעות כספיות על ידי נושיה של החברה: הנושה חברת האחים לוטרינגר בע"מ בת.א. 9603/05, והנושה שלומי ברנהולץ בת.א. 9604/06. עניינן של התביעות בנסיבות שהובילו לקריסתה של החברה.
לטענתם של התובעים, מי שגרם לקריסת החברה הוא שחייב בנזקיהם.
עילת התביעה בתיקים הנ"ל הינה מי מנושאי המשרה בחברה ומבעלי מניותיה היה אחראי לכישלונה הכלכלי (חדלות פירעון). כאמור, לגישת התובעים/ הנושים  – מנהלי החברה הם הגורם האחראי לקריסת החברה.
טענת הנושים היא כי יש לחייב את מנהלי החברה, מנהל המפעל של החברה ואת בעלי המניות של החברה, מכוח עקרון האחריות האישית, וכן יש לחייב את בעלי המניות של החברה מכוח עיקרון הרמת מסך.
בעלי המניות טענו כי החברה קרסה במהלך פעילות שוטפת מבלי שהוברחו כספים או נכסים כלשהם. בעלי המניות ביקשו כי יהיה כנגדם עיכוב הליכים, וכי הנושים לא יוכלו לעקל להם רכוש כלשהו.
המנהל המיוחד הודיע כי הוא תומך בבקשה, ולהעברת השאלה מי מבעלי המניות ונושאי המשרה אחראי לקריסת החברה לבדיקת בית משפט זה או לבדיקת המפרק, ומכל מקום יש לברר גם את מעשיו ומחדליו של כל אחד מבעלי המניות.

בית המשפט פסק במקרה זה

אין מחלוקת שכאשר ניתן צו פירוק כנגד חברה הרי שאין להמשיך או לפתוח כנגדה בהליכים, 
"משניתן צו פירוק, או משנתמנה מפרק זמני אין להמשיך או לפתוח בשום הליך נגד החברה אלא ברשות בית המשפט ובכפוף לתנאים שיקבע".
ביהמ"ש קבע כי יאפשר לבעלי המניות לקבל עיכוב הליכים כנגדם כל עוד לא התבררו נסיבות חדלות הפירעון של החברה, וכל עוד לא הוכח כי כל בעלי מניות נטלו כספים של כדין. לפיכך, ביהמ"ש קיבל את בקשתם של מנהלי החברה ונתן כנגדם עיכוב הליכים כנגד כל ההליכים המשפטיים כנגדם. 
מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בהליכי פירוק חברות וזאת בטרם בעל מניות מגיש בקשה לעיכוב הליכים כנגדו.
ישנם מקרים רבים בהם בעלי מניות הגישו בקשה בכתב בעצמם או טענו בעל פה בפני ביהמ"ש וחשפו מידע ששימש כנגדם . תכנון נכון של הגנת בעלי מניות יוכל להביא לעיכוב הליכים ואף למחיקת כל הטענות כנגדם.

לקבלת ייועץ משפטי בנושאי עיכוב הליכים משפטיים ופירוק חברות – לחצו כאן.