fbpx

פושטת רגל הסתירה זכויות שירשה

פושטת רגל לא תקבל זכויות בדירה אשר קיבלה בירושה מאחר שלא דיווחה לנאמן שלה על נכסיה כי ירשה אותן מאמה אשר נפטרה. 
צו הפטר הנותן לפושטת רגל פטור מחובותיה ומסיים את הליך פשיטת רגל.
המקרה הזה עורר קושי מאחר שהנסיבות השתנו בשלב הביניים, לאחר שקיבלה הפטר מותנה אבל טרם קיבלה הפטר חלוט. 

פושטת רגל

השופט: "אחרי פטור זמני החייב עדיין נתון תחת הגבלות"

נאמן נכסיה של פושטת רגל גילה אודות הנכס רק לאחר שקיבלה הפטר מותנה וביקש להיפרע גם מהנכס הזה, בעקבות הגילוי, ביקש הנאמן מהאישה להוסיף כסף לקופת פשיטת רגל, אך היא סירבה. 
החייבת, סברה כי מרגע שהתגבש הפטר מותנה אין משמעות לנכס אשר קיבלה בירושה, באוגוסט 2017 ביקש הנאמן מבית המשפט המחוזי לבטל את ההפטר, בית המשפט נענה וקבע כי האישה נהגה בחוסר תום לב כשלא דיווחה לנאמן על פטירת אמה ועל הזכויות שירשה.
פושטת הרגל ערערה לבית המשפט העליון וטענה כי הפטר מותנה הוא הפטר לכל דבר ובלבד שהחייב יעמוד בתנאים (חוק חדלות פירעון החדש).
עוד טענה שלא ראוי לראות במות אמה אירוע כספי בתיק, המקרה שקול לתרחיש שבו הייתה האם נפטרת לאחר הפטר סופי, וכי התנהלה בתום לב.
הנאמן טען כי נכסי פושטת הרגל חייבים מוקנים לנאמן עד ההפטר החלוט וחובת הגילוי ממשיכה לחול.

פושטת הרגל הגישה עירעור על החלטת בית המשפט

שופט בימה"ש העליון יצחק עמית דחה את ערעור פושטת הרגל: "הפטר מותנה אינו נקודת הסיום של הליך פשיטת רגל.
המערערת ירשה זכויות בנדל"ן בשעה שהייתה בהליכי פשיטת רגל, לאחר החלטה על הפטר מותנה אך טרם ניתן צו הפטר.
היא לא דיווחה על הירושה וצו ההפטר ניתן על סמך תשתית עובדתית שגויה".

שופט העליון עופר גרוסקופף קבע כי "מעמד הפטר מותנה אינו כמעמד הפטר חלוט. בטרם ניתן הפטר חלוט – החייב עודנו נתון תחת כלל הגבלות ההליך ונכסיו עודם מוקנים לנאמן.
הסתרת קבלת הירושה מצדיקה את ביטול ההפטר החלוט".

הודגש כי הפטר מותנה הוא שלב ביניים, ועד לרגע שניתן צו הפטר נכסי החייב מוקנים לנאמן.
כלקח לעתיד, המליץ ביהמ"ש המחוזי לכונס הנכסים הרשמי להוציא הנחיה כי בסמוך לחתימה על תקציר ההפטר חייבים יתבקשו לחתום על תצהיר שבו יפורטו זכויות ונכסים שהגיעו לידיהם ולא דווחו.