fbpx

פירוק חברה על ידי בית משפט

החוק החדש מבקש לאזן בין שיקול הדעת הרחב שחשוב שיינתן לבית משפט ביחס למתן הצו, לבין ריסונו לצורך יצירת ודאות משפטית אשר תאפשר לתאגיד לכלכל את צעדיו כראוי.
בהתאם לכך, החוק החדש קובע סדר פעולות אשר מצמצם את מתחם שיקול הדעת הרחב של בית המשפט הקיים כיום וחוסר הוודאות הקיים בכניסה להליכי חדלות פירעון.

כאמור לעיל, החוק קובע שבמסגרת הצו פירוק חברה על ידי בית המשפט, לאחר שבית המשפט יקבע כי התאגיד חדל פירעון, עליו להחליט האם התאגיד מנותב להליך שיקום כלכלי או לפירוק חברה.
בית המשפט יורה על הפעלת התאגיד לצורך שיקומו, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים:

  1. קיים סיכוי סביר לשיקום התאגיד.
  2. קיימים אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד.
  3. אין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע הנושים.

אם אחד מהתנאים האמורים לא מתקיים, ינתב בית המשפט את התאגיד לפירוק חברה.

פירוק חברה על ידי בית משפט

שיקול בית המשפט על פי החוק החדש

על פי החוק החדש, כאשר בית המשפט יתן צו פתיחת הליכים ויורה על הפעלת התאגיד לצורך שיקום כלכלי, אזי תקופת ההפעלה שנקבעה לא תעלה על 9 חודשים (עם זאת, לבית המשפט תהיה הסמכות להאריך את התקופה ב-3 חודשים נוספים בכל פעם אם מצא כי ההארכה נדרשת לשם הכנת התכנית לשיקום או למכירת הפעילות).

מעבר לסעדים האמורים, נקבע בחוק החדש כי עם מתן הצו, ימנה בית המשפט נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון של התאגיד (עורך דין פשיטת רגל).
עם מינויו, יעברו לידי הנאמן הסמכויות של האורגנים בתאגיד והוא יפעיל את התאגיד לשיקומו או לפירוקו , לפי העניין, וזאת לצד הכרעה בתביעות החוב וכינוס נכסי התאגיד.
עם זאת, סמכויות מסוימות של הנאמן יהיו טעונות אישור של בית המשפט.

במידה ובית המשפט הורה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי, אזי יהיה על הנאמן להפעיל את עסקי התאגיד עד לשיקומו הכלכלי, וכן לגבש את הדרך לשיקומו הכלכלי באמצעות תכנית לשיקום כלכלי של התאגיד ו/או מכירת פעילותו העסקית של התאגיד (פירוק חברה חדלת פירעון).
כך קובע סעיף 58 לחוק.
לעומת זאת, במידה ובית המשפט הורה על פירוק התאגיד, אזי יהיה על הנאמן לפעול למימוש נכסי קופת הנשייה ולחלוקתם לנושים, כאמור בסעיף 95 לחוק.  

יחד עם זאת, קיימות גם אפשרויות נוספות, לפיהן בית המשפט הורה מלכתחילה על אחת מהאופציות הללו, אך בדיעבד הוא הגיע למסקנה כי ביצועה אינו אפשרי ועל כן יש לעבור לאופציה השניה.

החלטות פירוק חברה על ידי בית משפט

סעיף 94 לחוק פירוק חברה עוסק במקרה בו בית המשפט הורה מלכתחילה על הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי, אך לאחר מכן הוא הגיע למסקנה לפיה אין סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי או שהמשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים.
במקרה כזה, על בית המשפט להורות על הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוק התאגיד.

סעיף 98 לחוק פירוק חברה עוסק במקרה ההפוך, לפיו בית המשפט הורה מלכתחילה על פירוק התאגיד, אך לאחר מכן הוא הגיע למסקנה לפיה דווקא יש סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי, וכי יש אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד וכי אין חשש סביר שהפעלת התאגיד תפגע בנושים.

במקרה כזה, על בית המשפט להורות על הפסקת הליכי פירוק חברה, ועל הפעלת התאגיד לשם שיקומו הכלכלי.

כלומר, קיימות למעשה שתי דרכים לפיהן בית המשפט יכול להורות על פירוק תאגיד. או באופן ישיר, מיד עם מתן הצו להפעלת הליכים לגבי התאגיד ובמסגרתו, או באופן עקיף, במידה ומלכתחילה ניתנה הוראה להפעיל את התאגיד לשם שיקומו הכלכלי, אך בדיעבד הסתבר שהדבר איננו אפשרי ועל כן יש כעת להורות על פירוק התאגיד.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם