fbpx

צו הפטר

צו ההפטר הוא צו שניתן על ידי שופט בית המשפט המסיים הליכי פשיטת רגל, בתנאים שקבע החוק כל החובות של מי שנמצא  בעת הליכי פשיטת רגל  שכן צו ההפטר מאפשר למעשה את מחיקת יתרת חובותיהם.
בקשה לצו הפטר בבית המשפט המחוזי תהיה בכתב ותאומת בתצהיר, ויכולה שתוגש יחד עם בקשה להכרזה על פשיטת רגל או בכל מועד שהוא לאחר שהוכרז חייב כפושט רגל.

צו הפטר

איזה סוגי צו הפטר ישנם

ישנם שני סוגים של צו הפטר:

  1. צו הפטר מותנה – שעל פיו על החייב לציית לצו תשלומים מסוים ובהדרגה בתמורה לתשלומים אלה יסיר בית המשפט הגבלות שונות על החייב (חוק שיקום כלכלי).
    לאחר חלוף כלל מועדי התשלומים שבצו מותנה זה יגיש הכונס הרשמי הצהרה לבית המשפט וזה ימציא צו הפטר חלוט המפטיר את החייב מיתרת חובותיו המוצהרים שנוצרו עובר לצו הכינוס שניתן לו.
    יודגש שעד שחייב לא מילא אחר הוראות הצו עודנו מצוי הוא בהליכי פשיטת רגל ומוטלת עליו חובת דיווח לכונס הרשמי על כל שינוי בענייניו.
    הפרת החובה הנ"ל יכולה לגרום לביטול ההליכים.
  2. צו הפטר חלוט – צו זה נפוץ אך ניתן לעיתים רחוקות במקרים בהם אין תועלת לנושים מהמשך ההליך כנגד החייב.
    הצו מפטיר את החייב מיידית לאחר תום דיון בהכרזת פשיטת רגל מכל חובותיו שנוצרו עובר אל צו כינוס שניתן לו.

צו הפטר חלוט מבטל ומסיים את כלל הליכי פשיטת הרגל

לאחר שקיבל החייב צו הפטר חלוט עליו להמציא העתק ממנו לכלל הנושים ולתיקי ההוצאה לפועל ובתי המשפט וכל ההליכים המשפטיים והחובות נמחקים והחייב יוצא לפרק חדש בחייו (עורך דין פשיטת רגל במרכז).
 

לקבלת ייעוץ משפטי לפני קבלת צו הפטר חובות  – לחצו כאן

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם