fbpx

צו כינוס נכסים ופשיטת רגל מהו?

 1. לאחר שהוגשה בקשה לפשיטת רגל ע"י החייב או על ידי נושה של החייב, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס להגנת נכסיו.
 2. צו כינוס הנכסים ופשיטת רגל מעביר את נכסיו של חייב לפיקוחו של הכונס הרשמי. 
 3. מרגע שניתן צו כינוס נכסים בפשיטת רגל, כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, ואין אפשרות לעקל לחייב משכורת או חשבון בנק.
  כלומר, הנושים של החייב לא יכולים לגבות את חובם באופן עצמאי, או לפתוח בהליכים משפטיים או הליכי הוצאה לפועל נגד החייב ללא אישור בית המשפט.
 4. אם החייב הוא בעל נכס שיש לגביו רישום (למשל, מקרקעין), תירשם בטאבו הערה על מתן צו כינוס.
 5. בית המשפט ימנה מנהל מיוחד לטיפול בהליך אשר יחקור את החייב ויציע תכנית לפירעון חובותיו (חדלות פירעון).
צו כינוס ופשיטת רגל

כאשר נכנס לתוקפו צו הכינוס

6. עם מתן צו כינוס ופשיטת רגל, בית המשפט רשאי להטיל על החייב חובות ומגבלות שונות:

 • צו תשלומים חודשיים: בית המשפט נותן צו תשלומים חודשיים, הקובע כי החייב יעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים (שיקום כלכלי).
 • הגשת דו"חות: על החייב להגיש דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי.
 • פנייה למנהל המיוחד: החייב נדרש לפנות אל המנהל המיוחד שמונה לו לתיאום מועד לבדיקה כלכלית במסגרת חקירת החייב.
 • הודעות על מתן צו כינוס הנכסים: על החייב לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס והודעה לנושה עם מתן צו כינוס לכל הנושים כ- 30 ימים לאחר מועד צו הכינוס.
 • על החייב למסור עותק מצו הכינוס עבור לשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.
 • במקרה שהחייב מחויב בתשלום על פי פסק דין למזונות, עליו להודיע לזכאי למזונות על מתן צו הכינוס ועל זכותו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף, לתשלום מזונותיו.
 • החייב יידרש להעביר את אישורי המסירה לנושים ולזכאי למזונות לידי המנהל המיוחד בתוך 60 ימים.

7. עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט רשאי להטיל על החייב מגבלות שונות:

 • עיכוב יציאה מהארץ: יציאתו של החייב מהארץ.
 • הפניית דואר: בית המשפט רשאי, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד.
 • הגבלות נוספות: ברוב המקרים בית המשפט משתמש בסמכותו לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, כי יחולו על החייב כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת רגל.

במסגרת הרפורמה החדשה לפשיטת רגל וצו כינוס

8. לאחר עיון בבקשה ומתן צו הכינוס, יקבע בית המשפט דיון בבקשה לפשיטת הרגל, שיתקיים לאחר כ- 18 חודשים מיום מתן צו הכינוס, שבו יחליט בית המשפט אם לתת הפטר מכל חובותיו ולמחוק כל חוב שכנגדו (תביעות בנקים).

9. במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף בספטמבר 2013, ברובם המכריע של המקרים ניתנים צווי כינוס לבקשת החייבים והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא.

לקביעת פגישת ייעוץ משפטי בתחום פשיטת רגל  – לחצו פה.

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם