fbpx

תביעת חוב בשיקום כלכלי - איך מגישים? ואיך מכריעים בתביעת חוב?

תביעת חוב 
היא תביעה אותה מגיש בעל חוב (נושה) כנגד אדם שמגיש בקשה לשיקום כלכלי (פשיטת רגל).
התביעה מוגשת באמצעות טפסים מיוחדים שבהם מפרט הנושה מה סכום החוב, מצרף הוכחות לחוב, ושולח את הטפסים לאתר הממונה על חדלות פירעון , לפי מס' התיק של פושט הרגל.
תביעת החוב מגיעה לנאמן שמתמנה ע"י ביהמ"ש והוא בודק את תביעת החוב.

הגשת תביעות חוב
בהתאם לסעיף 210 לחוק חדלות פירעון  נושה בחוב עבר רשאי להגיש לנאמן תביעת חוב בפשיטת רגל, בתוך שישה חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים; הנאמן רשאי לבקש מהנושה להשלים פרטים הנוגעים לתביעת החוב, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הכרעה בה.
הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת חוב אם מצא כי מתקיימות נסיבות שבשלהן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד וכי מן הצדק לעשות כן, בהתחשב בין השאר בשלב בהליך שבו הוגשה הבקשה.

הכרעה בתביעות החוב
בהתאם לסעיף 211 לחוק חדלות פירעון הנאמן יברר את תביעת חוב שהוגשה לו ויחליט אם לאשרה או לדחותה.
הנאמן רשאי, באישור בית המשפט, לדחות תביעת חוב בפשיטת רגל בשל חוב שניתן לגביו פסק דין, אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1)   פסק הדין ניתן על בסיס התנהלות של הצדדים שיש בה משום תרמית או קנוניה;
(2)   התקיימו נסיבות אחרות שבהן פסק הדין ניתן בלא בירור לגופו של עניין ובשל כך יש חשש ממשי שאינו משקף נכונה את חוב היחיד.
הנאמן מודיע לנושה שהגיש את תביעת החוב על ההכרעה בתביעת החוב; 
הממונה רשאי לפטור את הנאמן מבירור תביעות חוב, אם מצא כי אין די בנכסי קופת הנשייה כדי לבצע חלוקה לנושה מגיש תביעת החוב ולשאר הנושים באותה דרגה בסדר הפירעון.

מומלץ להגיש את תביעת החוב בזמן ולערוך אותה ככל תביעה משפטית – קרי, בצרוף מלוא הראיות וההוכחות על מנת שהנאמן יוכל להכריע בה בקלות וביעילות (עורך דין פשיטות רגל).

תביעת חוב בהליך פשיטת רגל

האם ניתן להגיש תביעת חוב בחלוף המועד?

תביעת החוב תוגש תוך 6 חודשים ממועד מתן צו הכינוס/הפירוק, ולפי הפסיקה. יש למנות את ששת החודשים להגשת תביעת החוב החל מהיום בו בוצע הפרסום בעיתונות/רשומות על אודות כניסת החייב להליכי חדלות פירעון.
מה הדין אם נבצר מהנושה להגיש את תביעת החוב תוך 6 חודשים? האם המשמעות היא שהוא מאבד את זכאותו לקבל דיבידנד בהליך חדלות הפירעון?

אם הנושה לא הגיש תביעת חוב, הרי שגם אם היה לו פסק דין/שטר/התחייבות כתובה לקבל כספים/תיק הוצאה לפועל פתוח כנגד החייב וכו', הוא לא יהא זכאי לקבל דיבידנד בהליך, שכן הוא לא "הוכיח" את החוב שלו.
משכך קיימת חשיבות רבה להגשת תביעת חוב במועד.
אם תביעת החוב לא הוגשה במועד, עדיין ניתן להגיש את תביעת החוב, אולם יש לצרף הסבר מדוע תביעת החוב הוגשה באיחור, ולהצביע על "טעם מיוחד" בגינו יש לאפשר לנושה להיכלל במצבת הנשיה של החייב.

פסק הדין המנחה בעניין זה הוא רע"א 9802/08 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה עיריית ירושלים נ' א.ר. מלונות רותם (1994) בע"מ (פורסם בנבו, 21.8.2012), שם נקבע כי יש לנקוט בגישה פחות מחמירה בכל הנוגע לאיחורים בהגשת תביעת חוב, ובלבד שהנושה יצביע על נסיבה עניינית בגינה הוא לא הגיש את תביעת החוב במועד (הנחיית מנהל המחלקה משפטית).
עוד נקבע שיש לתת את הדעת בכל הנוגע למידת האיחור, השלב בו נמצא ההליך, והתנהלות החייב בכל הנוגע ליידועו לגבי החוב.
חשוב מאוד לתת את הדעת, כי במידה ובעל התפקיד דחה את בקשת הנושה למתן ארכה להגשת תביעת החוב, הרי שניתן לערער לפני בית המשפט על החלטת הנאמן תוך 15 יום.
להבדיל, נושה אשר כבר הגיש תביעת חוב (במועד), ותביעתו נדחתה, נדרש להגיש ערעור תוך 45 יום.

הגשתי תביעת חוב בפשיטת רגל, האם זה מבטיח שאקבל את כספי?

למרבה הצער לא. אדם פרטי או חברה נכנסים להליך של חדלות פירעון או פירוק, כאשר אין בידיהם מספיק ממון על מנת לשלם את כלל חובותיהם (פשיטת רגל לאדם פרטי).
על כן, המנהל המיוחד, שמודע לכל הנכסים הקיימים של החייב, נדרש לבצע סדר קדימות בין הנושים השונים, ולהכריע אילו תביעות חוב יתקבלו, ואילו יידחו.
התביעה לעיתים תתקבל במלואה ולעיתים רק באופן חלקי .

על מנת להבטיח הגשה נכונה של תביעת החוב כדי שלא תפסל, יש להתייעץ עם עו"ד הבקיא בהגשת תביעת חוב וחדלות פירעון.