fbpx

תנאים להפקעת רישיון נהיגה

ב-22/06/2009 התקיימה ישיבה של ועדת החוקה של הכנסת, ובה אישרו חברי הוועדה את תקנות ההוצאה לפועל החדשות המאפשרות באילו שהם תנאים להפקעת רישיון נהיגה של חייב במקרה שהוא ממאן לפרוע חובותיו.
תיקון זה מהווה את המשכה הישיר של הרפורמה במערכת ההוצאה לפועל עליה החליטה הכנסת בשלהי שנת 2008 ומהותה הקלה על נושים בעת גביית חובות.

תנאים להפקעת רישיון נהיגה

הפקעת רישיון נהיגה לצורך זירוז הליך גביית החובות

מקרה נפוץ הוא, שחייב, ממאן לשלם חובותיו, אף לאחר שנפתח כלפיו תיק בהוצאה לפועל. בכגון דא ולפני התיקון בחוק ההוצאה לפועל לנושה עמדו מספר אופציות לגביית חובותיו:

1.    פירעון החוב ע"י מכירת מיטלטלין  / מקרקעין של החייב.
2.    הטלת סנקציות על החייב כגון איסור יציאה מהארץ / צו מאסר.
על אף, האפשרויות הללו, לעיתים לא התאפשר בעת הסדר נושים לנושה לגבות את החוב בשל פעולות משפטיות של החייב אשר "העלימו" את הנכסים בדרכים משפטיות שונות ומגוונות.
כמו כן, ובהכוונת בית המשפט, הוקשחו התנאים להוצאת צו מאסר כנגד חייבים הדבר נבע מתפיסת בית המשפט כי הגבלת חירות התנועה שהיא זכות יסוד בישראל באופן מוחלט היא סנקציה קשה ויש להפעילה במסורה(בג"ץ 5304/92).

כיצד אם כך, הרפורמה החדשה והפקעת הרישיונות יסייעו לגבות את החובות מהחייבים הסרבנים?
ובכן, באמצעות הסנקציה של הפקעת רישיון הנהיגה המחוקק השיג "שתי ציפורים במכה אחת" :
1.    רישיון הנהיגה של החייב הוא נכס חשוב בידיו אשר אותו, בניגוד לנכסים אחרים לא ניתן להעביר או "להעלים".
2.    הגבלת הרישיון אמנם מגבילה את חירות התנועה, אך זוהי הגבלה עדינה יותר מאשר מאסר ועל כן סביר להניח שבתי המשפט יאפשרו אותה ביתר קלות (חדלות פירעון).

מהם התנאים להטלת הגבלה על רישיון הנהיגה של חייב?

סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי בסמכות רשם ההוצאה לפועל להגביל חייב מלקבל, להחזיק ו/או לחדש רישיון נהיגה.
עם זאת, הסעיף מונה מספר מצבים, שבהם לא תוטל הגבלה כאמור על החייב כדלקמן:
1.    הטלת ההגבלה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב.
2.    הגבלה כאמור תפגע באופן ממשי ביכולת החייב לפרוע את חובותיו.
3.    הגבלה כאמור תפגע בנהג מפאת נכותו או מפאת נכות של קרוב משפחה התלוי בו.
(עו"ד פשיטת רגל)

לאור סעיף 66ב(א) לחוק ההוצאה לפועל בכדי להגביל את רישיונו של החייב יש צורך(בנוסף לתנאים לעיל) בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים:
1.    החייב הובא בפני רשם ההוצאה לפועל ולא נתן הסבר סביר על סיבת אי פירעון חובותיו, ובלבד שחובות אלו גבוהים מ-500 ₪.
2.    החוב נשוא בקשת ההגבלה הוא חוב מזונות(מלבד מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי).
3.    החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו – ועברה שנה מיום המצאת האזהרה לחייב בחוב של 500 שקלים ו/או חצי שנה ממועד המצאת האזהרה כאמור בחוב העולה על 2500 ₪.

מהי הפרוצדורה להטלת הגבלה על רישיון החייב?
תקנות 22א, ו22ב לתקנות ההוצאה לפועל קובעות את אופן הטלת ההגבלה:
1.    ראשית על בקשת הטלת ההגבלה להיות בכתב.
2.    כמו כן על המבקש לאמת בבקשה את פרטי החייב כנגדו מבקשים את ההגבלה.
3.    לאחר אלו תומצא לחייב אזהרה בידי מערכת ההוצאה לפועל ערוכה לפי טופס 5 לתוספת לתקנות ההוצאה לפועל.
4.    במידה ולאחר הוצאת האזהרה כאמור החייב לא פרע את חובו ולא התייצב בלשכת ההוצאה לפועל במשך 30 ימים תוטל ההגבלה.).

​גם אתם נתקלתם בבעיות משפטיות עם הוצאה לפועל ? לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות – לחצו כאן