fbpx

פשיטת רגל לאדם פרטי

בחודש ספטמבר 2019 נכנס לתוקף חוק חדש לפיו הליך פשיטת הרגל ייקרא מעכשיו שיקום כלכלי.
ישנם שלושה מטרות לשינוי החוק אשר מטיבות על פשיטת רגל לאדם פרטי.

פשיטת רגל אדם פרטי

שלושת המטרות עיקריות של החוק החדש

המטרה הראשונה היא להביא לשיקומו הכלכלי של החייב –
שיקומו הכלכלי של החייב משרת את טובת הנושים, אך נועד גם למימוש תכליות רחבות יותר.  החוק החדש מבקש להציב את שיקומו הכלכלי של היחיד, כערך מרכזי בהליכי חדלות הפירעון של יחידים. הוא אף מבקש לצייד אותו, אם יש צורך בכך, בכלים שימנעו ממנו להיקלע פעם נוספת למצב של חדלות פירעון, באמצעות הכשרה כלכלית. 
לשיקום הכלכלי של היחיד יתרונות כלכליים רבים ולצדם הגשמת עקרונות חברתיים של מתן הזדמנות נוספת. שיקום כלכלי מאפשר לחייב לזקוף את גבו ותורם במגוון מעגלים – לחייב, לקרובים לו, לסביבתו האישית והכלכלית וגם לחברה כולה.
הצבת ערך השיקום כערך מרכזי כאמור נובעת גם משינוי תפיסתי לגבי הליך פשיטת רגל של אדם יחיד שאותו מבקש החוק המוצע לקדם. דיני פשיטת רגל לאדם פרטי יחיד התבססו בעבר על ההנחה שאי תשלום החוב מבטא פגם מוסרי בהתנהלות החייב.
הנחה זו אינה יכולה לעמוד בעידן המודרני שבו השימוש באשראי צרכני מהווה חלק נכבד מהשימוש באשראי במשק ונתפס כלגיטימי. תוצאת לוואי הכרחית של הרחבת השימוש באשראי היא הגידול בהיקף המקרים של כשל ביכולת פירעון האשראי שאינו נובע מהתנהלות פגומה או לא ראויה (ביטול הליך פשיטת רגל). לכן, יש לראות את הכישלון ביכולת פירעון האשראי וחדלות פירעון כתאונה כלכלית ולא כפגם מוסרי ולהתאים את הדינים החלים על חדל הפירעון לתפיסה זו.

אכן, ייתכנו מקרים שבהם חדלות הפירעון נובעת מהתנהלות פסולה, כמו גם חייבים המבקשים לנצל לרעה את הליכי חדלות הפירעון. באלה יש לטפל באופן ממוקד ולשם כך כולל החוק המוצע כלי אכיפה חדשים שאינם קיימים בדין הישן (עיכוב הליכים בפשיטת רגל). ואולם אין להשליך מקיומם של אלה על כלל החייבים ולראות את כולם בחזקת עבריינים או מתנהלים בחוסר תום לב.

המטרה השנייה של החוק המוצע היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים –
הנושים הם הנפגעים העיקריים בהליכי חדלות הפירעון. לפיכך תכליתם של הליכי הסדר נושים אלה היא להשיא את ערך נכסי החייב ולהקטין ככל האפשר את הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות הפירעון.

המטרה השלישית היא הגברת הוודאות והיציבות של הדין –
קיצור הליכים והפחתת הנטל הבירוקרטי. ההסדרים הקבועים בדין הישן מיושנים ואינם מותאמים למציאות המודרנית. 
החוק המוצע מבקש לתקן מצב דברים זה ולהסדיר באופן ברור וכרונולוגי את כל הליך חדלות פירעון (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי). זאת במטרה לעגן בחקיקה הסדרים ברורים שיעניקו לשוק יציבות ויאפשרו את התפתחותו בתוך מסגרת חקיקתית יציבה.

הליכי חדלות פירעון לגבי אדם יחיד

החלק השלישי לחוק החדש עניינו בניהול הליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא יחיד. הקו המנחה של חלק זה הוא ראייתם של הליכי חדלות הפירעון של יחיד כהליכים שבהם שיקום החייב הוא תכלית מרכזית. המבנה המוצע של ההליך מכוון להשגת תכלית זו. החידוש העיקרי בחלק זה הוא העברת ניהולם של חלק גדול מההליכים מבית המשפט לגורמים מנהליים. הליכי חדלות פירעון בבקשות חייבים בעלי חובות בהיקף נמוך של עד 150,000 ₪ יתנהלו במלואם לפני רשם ההוצאה לפועל ולא בבית משפט. בשאר ההליכים יהיה הממונה אחראי על ניהולם השוטף של הליכי חדלות הפירעון.
חידוש מרכזי נוסף הוא מבנה ההליכים. על פי המוצע, יחולק הליך חדלות הפירעון של יחיד לשתי תקופות. התקופה הראשונה היא תקופת בדיקה שבמהלכה ייבחן מצבו הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני הכניסה להליכים ובמהלכם. תקופה זו תחל עם מתן צו פתיחת ההליכים ובמהלכה תחול הקפאת הליכים על היחיד. עם תום תקופת הבדיקה תיקבע ליחיד תכנית שיקום אשר עם השלמתה יופטר היחיד מחובותיו. אם אין ליחיד כל יכולת לשלם לנושיו, הוא יופטר מחובותיו באופן מיידי.
תכנית שיקום כלכלי תכלול הוראות בדבר ניהול נכסיו של היחיד ומימושם, התשלומים העתיים שעליו לשלם והוראות לעניין הפעלת עסקו. במסגרת תכנית השיקום יהיה ניתן לקבוע כי על היחיד להשתתף בתכנית להכשרה כלכלית (ביטול הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי).

שלבי הליך שיקום כלכלי אדם פרטי (פשיטת רגל של אדם פרטי) :

  1. הגשת בקשה לשיקום כלכלי.
  2. מתן צו כינוס פתיחת הליכים שבו ניתן צו עיכוב הליכים כנגד כל מי שתובע את החייב.
  3. הנושים מגישים תביעת חוב, המנהל המיוחד שמתמנה מטעם בית המשפט בודק את תביעות החוב, אם הסכומים אכן נכונים וזאת בשיתוף עם החייב. 
  4. עורך דין של החייב מנהל משא ומתן עם כל נושיו של החייב ועם המנהל המיוחד, ומגיע לסכום מוסכם, בהתאם ליכולתו של החייב. את הסכום ניתן לפרוס לעד 60 תשלומים.
  5. לאחר תשלום החוב שהוסכם, ניתן צו הפטר חובות מבית משפט ומחיקת כל החובות של החייב.

חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקיא בהליכי שיקום כלכלי על מנת שידע לנהל נכון את המשא ומתן עם הנושים כדי להפחית כמה שניתן את הסכום לתשלום לנושים.  

הינכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדרכים הבאות
או השאירו מספר טלפון ואחזור אליכם בהקדם